گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌های منتخب برگزار می شود

گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌های منتخب ایران با هدف شبکه‌سازی و اشــتراک دانــش و تجربــه و اطلاع از آخرین حمایت‌ها و امکانــات نهادهــای دولتــی از جملـه معاونت علمی، فنـاوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاسـت جمهوری، 18 و 19 دی ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش سیناپرس از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بررسی دستورالعمل شتابدهنده ها، بررسی سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این حوزه، اعمال روال جدید ارزیابی، انتقال تجربیات موفق شتابدهنده‌ها، توسعه همکاریها و شبکه سازی و آموزش و یادگیری از جمله اهداف برگزاری این رویداد  است.

در روز اول ایـن رویـداد (دوشنبه 18 دی ماه)، ضمن معرفی آسانسوری هر یک از شتابدهنده‌ها و سخنرانی محمدجواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در خصوص برنامه‌ها و حمایت‌های دفتر توسعه زیرساخت، پنل‌هـای گفت‌وگـو و شبکه‌سـازی برگزار می‌شود و در روز دوم نمایندگانـی از معاونت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در خصوص آخریـن تحـولات و حمایت‌هـای مصـوب شـده، سخنرانی می‌کنند.

بـا توجـه بـه اینکـه نیمـی از شرکت‌کنندگان ایـن رویـداد از شـهرهای مختلــف ایــران بــه تهــران ســفر می کننــد، روز اول ایــن رویـداد در هتـل بـزرگ ارم و روز دوم آن در سـاختمان معاونـت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا