انتشار کتاب، توانبخشی، علوم پزشکی همدان

  • اخبار

    کتاب سالمندی فعال منتشر شد

    کتاب تالیفی معاون آموزشی دانشکده علوم‌پزشکی اسدآباد تحت عنوان سالمندی فعال و فناوري های کمکی توانبخشی “تئوري ها، تجربیات و…

دکمه بازگشت به بالا