کد خبر : 92757 پنج شنبه 13 تیر 1398 - 12:58:35
حفاظت-از-محیط-زیست-شادی-می-آفریند

هزینه ‌ناشی ‌از ‌تخریب‌ محیط زیست ‌تنها ‌‌‌فیزیکی نیست

حفاظت از محیط زیست شادی می آفریند

سیناپرس: محیط زیست ‌موهبتی ‌خدادادی ‌است ‌که ‌در ‌بستر ‌آن امکان ‌ادامه ‌حیات ‌بشر ‌و‌ سایر موجودات زنده را فراهم‌ می آید.‌

حفاظت ‌از ‌محیط زیست ‌و ‌اطمینان ‌از ‌پایداری ‌و ‌همه جانبه بودن‌ توسعه ‌آن ‌از‌ جدی ترین‌ چالش های‌ فراروی ‌انسانهاست.‌ علت ‌توجه‌روزافزون‌به ‌محیط زیست‌را‌می توان ‌نه‌ تنها ‌اهمیت‌ آن ‌در‌تأمین‌ مواد ‌اولیه‌ تولید‌ که ‌تأثیر شگرف‌ آن ‌بر‌ ماهیت‌ حیات‌ بشری‌ دانست.

‌در‌این‌میان‌اقتصاد‌ محیط زیست، ‌شاخه ای‌متمایز‌ از‌علم ‌اقتصاد ‌است ‌که ‌توانسته ‌با‌ لحاظ‌ ارزش های‌ مربوط ‌به ‌هر ‌دو‌ موضوع‌ اقتصاد ‌و ‌محیط زیست،‌ هزینه های‌ آلودگی ‌و‌ تخریب منابع ‌محیط زیستی ‌را ‌محاسبه ‌کند.

‌اما ‌باید ‌توجه ‌داشت ‌که ‌هزینه ‌ناشی ‌از ‌تخریب‌ محیط زیست ‌تنها ‌به ‌هزینه های ‌فیزیکی ‌آن ‌ختم ‌نمی شود، ‌تخریب ‌محیط زیست ‌تأثیرات ‌روان شناختی ‌قابل توجهی‌ هم ‌بر‌ افراد ‌دارد.‌

این‌ تأثیرات به واسطه‌ تأثیر‌ بر ‌رفاه‌ و ‌نیز ‌شاخص های‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ جوامع‌ بسیار‌ حائز ‌اهمیت‌ است. تا‌پیش ‌از‌ قرن ‌بیستم‌ چنین ‌تلقی‌ می شد که ‌افزایش ‌درآمد، ‌رفاه ‌بیشتر ‌را ‌برای ‌جوامع‌ به ‌ارمغان‌ می آورد.

‌با‌ تکیه ‌بر ‌این‌ اصل، ‌شمار ‌زیادی ‌از ‌کشورها ‌در ‌مراحل‌ نخستین‌ توسعه‌ با‌ بهره گیری‌ از ‌منابع ‌طبیعی ‌فارغ ‌از ‌توان‌ و ‌ظرفیت ‌این ‌منابع‌ اقدام‌ به ‌تولید‌ بیشتر ‌می کردند، ‌تا‌ آنجا‌ که ‌حتی ‌ممکن ‌بود ‌موجبات ‌تخریب‌ آن‌ را‌ فراهم‌ آورند. ‌

شواهد ‌تجربی ‌بسیاری ‌مؤید ‌رابطه ‌یکنواخت ‌فزاینده ‌بین‌آلودگی ‌و‌ افزایش ‌درآمد ‌در ‌این ‌سال هاست.‌

به این معنا که اقتصاد، رفاه و نیز شادی به عنوان یک معرف آن از جمله مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه اقتصاددانان و نظریه‌پردازان این حوزه قرارگرفته‌است.

در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر شادی مطالعات متعددی صورت‌گرفته‌‌است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این زمینه کمتر بدان پرداخته شده، بررسی رابطه بین شادی و محیط ‌زیست است.

در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ‌تأثیر ‌کیفیت ‌محیط زیست ‌بر ‌شادی» با استفاده از 151 کشوری که داده متغیرهای کلیدی ذکر شده طی دوره زمانی 2005 تا 2012، با توجه به انتشار تنها دو گزارش از شادی، برای آنها موجود است به برآورد اثر شاخص عملکرد محیط زیست بر شادی پرداخته شود.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد محیط ‌زیست تأثیر مثبت و معنی‌داری بر شادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. مبتنی بر نظریه بیوفیلیا که توسط ویلسون زیست‌شناس و طرفدار حفاظت از منابع طبیعی مطرح شده‌است، انسان ذاتاً با طبیعت وابستگی داشته و می‌تواند از وضعیت آن متأثر شود. به گونه‌ای که تحقیقات بسیاری هم موید این وابستگی و تأثیرپذیری بوده‌اند.

از طرفی سلامت هم که یکی از علل عمده شادی افراد شناخته می‌شود می‌تواند به واسطه کارکرد محیطی تحت تأثیر قرار گیرد. بدین ترتیب با تکیه بر نظریه‌های موجود، و نیز نتایج تجربی حاصل از این کار می‌توان چنین استدلال کرد که محیط‌زیست با ضریب 0.3 درصدی بر شادی اثرگذار است.

ضرائب حاصل برای متغیرهای کنترلی نیز مطابق با مبانی نظری و همچنین دیگر مطالعات انجام شده بوده و این امر میزان اعتماد به مدل را افزایش می دهد.

بر اساس این گزارش این پژوهش توسط حدیث‌حسابی از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تالیف شده است.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]