دانشگاه علم و فرهنگ در جمع بهره‌ورترین دانشگاه‌ها از نظر انتشار مقالات بین‌المللی

طبق اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی در جمع دانشگاه‌های برتر کشور در زمینه بهره‌وری انتشار مقالات علمی بر اساس پایگاه WoS قرار دارد.

به گزارش سینا از روابط‌عمومی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ دانشگاه‌های ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺿﺮﯾﺐ تأثیر ﻣﻨﺘﺸﺮ شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این‌گونه که یک‌بار ﺗﻤﺎﻡ دانشگاه‌های ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ رتبه‌بندی ﺳﺎﻝ ۱۴۰۲ بوده‌اند، به‌صورت ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ رتبه‌بندی ﻣﻠﯽ ISC ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌گیرد ﺩﺭ دسته‌های دانشگاه‌های ﺟﺎﻣﻊ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻫﻨﺮ، دانشگاه‌های ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺯﯾﺮﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ به‌صورت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺿﺮﯾﺐﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﻣﻘﺎﻻﺕ نشریات Q۱، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ Q۱ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ Q۱ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ بین‌المللی ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ WoS، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ بین‌المللی ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ WoS ﺍﻋﻀﺎﯼ هیئت‌علمی، ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﻪ نیجر، ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ هیئت‌علمی، ﻫﻢﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ WoS، ﺳﺮﺍﻧﻪ هم انتشاری ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ WoS ﺍﻋﻀﺎﯼ هیات‌علمی است.
مقالاتی که در این بررسی موردنظر بوده‌اند، مربوط به سال ۲۰۲۰ است که این سال آخرین سالی است که داده‌های آن در بانک اطلاعاتی رتبه‌بندی موجود است و در آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران نیز لحاظ شده است.
بر اساس این گزارش و طبق بررسی شاخص‌های مربوط به بهره‌وری مقالات علمی، دانشگاه علم و فرهنگ در میان دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور در رتبه اول قرار دارد.
بررسی دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور سال نشان می‌دهد؛ در شاخص تعداد کل مقالات، دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه اول قرار دارد، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم و فنون مازندران (بابل)، دانشگاه سجاد و دانشگاه خاتم به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را دارند.

بر اساس شاخص تعداد مقالات Q۱، مجموع مقالات در ضریب تأثیر نشریه و همچنین مقالات با مشارکت بین‌المللی، دانشگاه‌های علم و فرهنگ، علوم و فنون مازندران (بابل)، بین‌المللی امام رضا (ع)، خاتم و سجاد در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.

در شاخص سرانه مقالات اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دانشگاه علوم و فنون مازندران در رتبه اول و دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه دوم قرار دارد.

در سرانه مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دانشگاه سجاد رتبه اول و پس از آن دانشگاه‌های علوم و فنون مازندران و علم و فرهنگ در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

در سرانه مقالات Q۱ دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دانشگاه علوم و فنون مازندران در رتبه اول، دانشگاه سجاد در رتبه و دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه سوم قرار دارد.

در شاخص سرانه مقالات در ضریب تأثیر نشریه اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، دانشگاه علوم و فنون مازندران رتبه اول و پس از آن دانشگاه‌های علم و فرهنگ و بین‌المللی امام رضا (ع) در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا