کد خبر : 25053 پنج شنبه 03 دی 1394 - 17:13:46
پتانسیل-گردشگری-پزشكی-در-ایران-چه-قدر-است؟

در نشریه پایش منتشر شد:

پتانسیل گردشگری پزشكی در ایران چه قدر است؟

سیناپرس: به تازگی پژوهشگران ایرانی به ارزیابی بیمارستانهای شهر قزوین در جذب گردشگران پزشكی پرداخته و در این میان رویكرد كمیسیون مشترك بین المللی را نیز مد نظر قرار دادند.

گردشگری پزشكی به سرعت به عنوان مظهر تجارت جهانی مراقبت های سلامتی در حال پدیدار شدن است. به همین دلیل نیز انجام پژوهش های بومی در این زمینه می تواند بسیار مفید و ضروری باشد. هدف از پژوهشی که به تازگی در این زمینه انجام شده است، بررسی میزان آمادگی بیمارستان های شهر قزوین در جذب گردشگران پزشكی بر اساس استانداردهای بیمار محور كمیسیون مشترك بین الملل است.

این تحقیقات نشان دادند که در كل بیمارستان های خصوصی دارای استاندارهای قابل قبول تری نسبت به بیمارستان های دانشگاهی بودند.

این پژوهش توصیفی بود كه در سال 1391 در 7 بیمارستان شهر قزوین انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از استانداردهای بیمار محور چك لیست بین المللی كمیسیون مشترك مشتمل بر 7 استاندارد استفاده گردید. در این راستا جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.

از بین 7 استاندارد بیمار محور بیشترین امتیاز به مراقبت های بیهوشی و جراحی با (77/5 درصد) و كمترین امتیاز به آموزش بیمار و خانواده (52/5 درصد) اختصاص داشت. شایان ذکر است که در میان بیمارستان های بررسی شده، بیمارستان رحیمیان دارای بیشترین (85/4%) و بیمارستان كوثر (53%) دارای كمترین امتیاز بود.

با توجه به یافته های پژوهش، بیمارستان های مورد پژوهش آمادگی نسبی در جذب گردشگران پزشكی داشتند. البته لازم به یادآوری است که این تحقیقات نشان دادند که در كل بیمارستان های خصوصی دارای استاندارهای قابل قبولتری نسبت به بیمارستان های دانشگاهی بودند.

منبع: عبداله كشاورز، نسترن كشاورز محمدی، محمد افروزی، ادریس كاكه مم، رحیم خدایاری زرنق، روح اله كلهر، 1394. ارزیابی بیمارستانهای شهر قزوین در جذب گردشگران پزشكی: رویكرد كمیسیون مشترك بین المللی، مجله پایش، سال چهاردهم، شماره 6 (پیاپی 94).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]