کد خبر : 21799 چهارشنبه 27 آبان 1394 - 13:52:45
تاثیر-كودهای-زیستی-بر-رشد-و-عملكرد-گوجه-فرنگی

در نشریه علوم باغبانی منتشر شد:

تاثیر كودهای زیستی بر رشد و عملكرد گوجه فرنگی

سیناپرس: محققان دانشگاه شاهرود در پژوهشی ویژه به بررسی تاثیر كودهای آلی و زیستی بر رشد و عملكرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) و كلونیزاسیون باكتری ها در خاك پرداخته و نتایج کار خود را در قالب یک مقاله علمی منتشر کرده اند.

به منظور بررسی تاثیر كودهای آلی و زیستی بر رشد و عملكرد گیاه گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار در دانشكده كشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1390 انجام شد.

به كارگیری كودهای آلی و زیستی می تواند از طریق اثرات هم افزایی باعث افزایش معنی دار رشد و عملكرد گوجه فرنگی شده و جایگزین مناسبی برای كودهای شیمیایی در تولید ارگانیك گوجه فرنگی باشد

تیمارها شامل كودهای آلی در 3 سطح (ورمی كمپوست 1700 كیلوگرم در هكتار، كود گاوی 3350 كیلوگرم در هكتار و شاهد) و كود های زیستی در 4 سطح (ازتوباكتر كروكوكوم، سودوموناس پوتیدا، سودموناس فلورسنس و شاهد) بودند. مایه تلقیح برای هریك از باكتری ها 3 لیتر در هكتار بود.

نتایج نشان داد كه اثر متقابل كاربرد ورمی كمپوست و سودوموناس فلورسنس باعث افزایش معنی دار جمعیت باكتری ها نسبت به شاهد گردید. كاربرد ورمی كمپوست به ترتیب باعث افزایش 5/ 28 و 7/ 4 درصدی وزن خشك ساقه و ارتفاع ساقه اصلی نسبت به شاهد گردید.

ورمی كمپوست و كودگاوی به ترتیب تعداد میوه را 2/ 29 و 19 درصد و عملكرد میوه را 15 و 10 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. كاربرد ازتوباكتر كروكوكوم وزن خشك ساقه، ارتفاع ساقه و عملكرد گوجه فرنگی را به ترتیب 14/ 32، 23/ 7 و 2/ 21 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. اثر متقابل تیمارها بر صفت قطر ساقه، وزن خشك برگ و تعداد میوه در بوته معنی دار بود. به طوری كه بیشترین مقادیر صفات فوق در تركیب ورمی كمپوست با كودهای زیستی حاصل شد.

با توجه به نتایج این آزمایش، به كارگیری كودهای آلی و زیستی می تواند از طریق اثرات هم افزایی باعث افزایش معنی دار رشد و عملكرد گوجه فرنگی شده و جایگزین مناسبی برای كودهای شیمیایی در تولید ارگانیك گوجه فرنگی باشد.

منبع: حسن مكاریان، حسن شهقلی، 1394، تاثیر كودهای آلی و زیستی بر رشد و عملكرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) و كلونیزاسیون باكتری ها در خاك. نشریه علوم باغبانی ، سال بیست و نهم، شماره 2.

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]