تا دیرتر نشده باید دست به کار شد؛

لزوم توجه ویژه به «فناوری بلاکچین» در ایران

کد خبر : 115581 شنبه 14 فروردین 1400 - 11:45:28

این روزها آوازه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال به سرعت در گوشه و کنار جهان در حال گسترش بوده و کشور ما نیز از آن بی نصیب نمانده است. محققان کشور ما هم برای بهره گیری هرچه بیشتر از این فناوری آینده ساز پیشنهادهایی دارند.

به گزارش سیناپرس بلاکچین احتمالاً در سال های آینده ساختارهای مالی و اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی را تغییر می دهد. به طورکلی قراردادهـا و تراکنش ها و همچنین ذخیره سازی ایـن تراکنش ها، سیستم های سیاسـی، حقـوقی و اقتصـادی جوامع را تعریف می کنند.

شیوه های ذخیره سازی و دسترسی در فضای بلاکچین بر این موارد مبتنـی هسـتند و تعامـل بین ملت ها، سازمان ها، گروه ها، افراد و حاکمیـت را تعریـف خواهند کرد. اما بوروکراسی حاکم بر سازمان ها هنـوز نتوانسـته بـا تحول دیجیتال فوق کنار بیاید. سازمان ها و رویه های آن ها ماننـد ترافیک سنگینی می مانند که یک ماشین مسابقه ای فرمول یک را گیر انداخته اند.

به گفته صاحب نظران، در دنیـای دیجیتـال، نحـوه تنظـیم مقررات، حفظ و کنترل مدیریت امور باید تغییر کند و تلاش برای شناخت و به کارگیری فنـاوری جدیـدی همچون بلاکچین گامی بلند بـرای چنـین تغییـر بـزرگ و بنیادین خواهد بود.

بلاکچین و علاوه بـر آن ارز دیجیتـال، انقلاب فناورانه ای هستند که تکامل آن روند انقلاب هایی نظیر عصـر صنعتی و عصر اطلاعات را دنبال می کند. بیت کوین اولین و اصلی ترین نرم افزار فناوری بلاکچین بوده است. ایده ای خلاقانـه که با ساخت سیستم جهانی، موجب انتقـال و ذخیـره ارزش اقتصادی شد.

بیت کوین این کار را از طریق طراحی خـاص خـــود یعنـــی غیـــر متمرکزســـازی، تغییرناپـــذیری و انگیــزه بخــش بــودن در راه های جدیــد بــا اجــازه انجــام تراکنش های تجاری بـدون نیـاز بـه شـخص ثالـث (مثـل بانک ها) انجام می دهد.

این موضوع جالب توجه، توسط محققانی از دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و دانشگاه اصفهان مورد توجه قرار گرفته است. این محققان در این خصوص مطالعه ای را انجام داده اند که در آن تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین مورد بررسی واقع شده اند.

در این مطالعه با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی گزارش هایی از توسعه موارد کاربردی قراردادهای هوشمند در محیط تجارت الکترونیک پرداخته شده است.

به گزارش سیناپرس، بر اساس یافته های این مطالعه، فناوری بلاکچین، یک ثبت و ضبط دیجیتال توزیع شده، غیر متمرکز و ضد تهاجم تراکنش (دفتر کل توزیعی) است که به قراردادها ویژگی اعتبار، اعتماد و امنیت بالا را می دهد که این امر قراردادها، تراکنش ها و ذخیره سازی آن ها دنیای تجارت الکترونیک را متحول کرده است.

به گفته محمدجواد حیدریان دولت آبادی، پژوهشگر حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و همکارش، «به این ترتیب پروتکل های اعتبار و اعتماد بلاکچین، برخی از ویژگی های قرارداد اجتماعی که با ظهور اینترنت گم شده بود را به تجارت آنلاین بازگردانده اند».

آن ها معتقدند: «قراردادهای هوشمند فعال شده با بلاکچین، اطمینان و اعتماد بیشتری را برای معاملات آنلاین نسبت به آن چیزی فراهم می آورد که برای محیط تجارت الکترونیک در 20 سال گذشته ارائه شده است. بدین ترتیب موارد کاربردی در حال ظهور قراردادهای هوشمند در محیط تجارت الکترونیک تحت رژیم های حقوقی کاملاً متفاوت قرار می گیرند».

بر این اساس، واضـح اسـت کـه قراردادهـای هوشـمند، بـه کـارکرد مهمـی در اتوماسیون معاملات کمک خواهد کرد، زیرا بیشتر تجارت و مبــادلات اجتمــاعی بــه ســمت برنامه های کــاربردی و سیستم عامل هایی در حال حرکت است که روابط آنلایـن را مدیریت می کنند.

این محققان با بررسی مورد سازوکار فضای بلاکچین، ارزهای دیجیتال و تریدرها پیشنهادهای زیر را مطرح نموده اند که می تواند بـه جهات فواید مثبت و سازنده بومی این آثار و ثمرات در نظام حقوقی کشور ما مطـرح گردد:

1- با توجه به سرعت بالای پیشرفت این فناوری پیشـنهاد می شود در این زمینه قانون گذاری مناسب صورت گیرد.
2- به کاهش ریسک های این صنعت با توجه به سختی شبکه استخراج (عدم پایداری درآمد)، در خصوص میزان تولید رمز ارز، عمر کم تجهیزات مربوطه، سـرعت روزافـزون رشد و توسعه فناوری در زمینه تولید سخت افزار و ظهور تجهیــزات جدیــد و قــوی، قیمــت رمــز ارز تولیــدی و نوسانات نرخ ارز توجه شود.
3- تعرفه برق این صـنعت بـا در نظـر گـرفتن عمـر کوتاه تجهیزات مربوطه بـا رعایـت احتـرام بـه حقـوق شهروندان تعیین گردد.
4- شفافیت و دستورالعمل های منصـفانه بابـت سـاماندهی فعالیت این حوزه در جهت بهره مندی عموم جامعه در نظر گرفته شود.
5- دغدغه های محـیط زیسـتی در اسـتفاده از نیروگاه ها در تولید ارزهای دیجیتال مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

به گزارش سیناپرس، گفتنی است این یافته ها و پیشنهادات علمی را فصل نامه سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری، «رهیافت» متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر نموده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]