کسب و کار موفق با فرهنگ شناسی

از اهمیت فرهنگ غافل نشوید

کد خبر : 78368 یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 - 02:34:36

موفقیت در کسب و کار تنها با تلاش و سخت کوشی حاصل نمی شود بلکه از آنحا که فرهنگ هم در آن نقش دارد باید فرهنگ ها را هم به خوبی بشناسید و از آن برای کسب و کار خود استفاده کنید.

به گزارش سیناپرس به نقل از جام جم، هنجارها، شامل سنتهای عامه، آداب و اخلاقیات که کاملا بسته به محیط خود شکل میگیرند و معیارهای هنجاری را تشکیل میدهند. هنجار در جامعهشناسی به یک الگوی رفتاری اطلاق میشود که روابط و کنشهای اجتماعی را تنظیم میکند.

نمادها، شامل نشانههایی که میتوانند بیانگر یک اندیشه، مفهوم یا رفتار باشند و معنایی فراتر یا غیر از خود را القا میکنند.

نقشها، که جایگاه یا الگوهای رفتاری شخص در جامعه را معین میکنند و ممکن است شرع، عرف یا قانون تعییناش کنند.

بینشها، بیانگر ایدئولوژی حاکم بر جامعه است که عقاید و نگرشهای افرادی که عضوی از آن جامعه هستند را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

ارزشها، شامل عقاید افراد یا گروههای انسانی هستند که میتوانند نمایانگر جنبههای اساسی فرهنگی در جامعه باشند. ارزشها از عادت و هنجار ریشه میگیرند و ممکن است برای گروهی ارزشمند و برای گروه دیگر بیارزش تلقی شوند.

علوم و فنون، که شامل پیشرفت یک جامعه در علم و فناوری میشود و بر زمینههای مختلف زندگی افراد اثرگذار است.

ساختارها تعیینکننده حقوق و تکالیف افراد و گروههای مختلف در جامعه هستند و نمایانگر فعالیتها و ارتباطات متقابل نقشهای اجتماعیاند.

باتوجه به مولفههای بیان شده، فرهنگ ترکیبی از عقاید، نگرشها و هنجارهاست که زندگی افراد یک جامعه را تحتتاثیر قرار میدهد؛ مثلا ممکن است خوردن غذایی خاص یا شرکت در جشنی خاص برای یک جامعه مفهوم داشته باشد، اما برای گروه دیگری از افراد نامطلوب تلقی شود (مثلا رنگ سفید در هند رنگ عزاداری است در حالی که در بسیاری از کشورها به عنوان رنگ صلح و پاکی شناخته میشود). این ارزشها را نمیتوان بهآسانی توضیح داد یا به دیگران منتقل کرد. توجه به این تفاوتها میتواند مطلوبیت را برای کاربران افزایش دهد. بسیاری از برندهای معروف (مثلا استارباکس) برای ورود به کشورهای مختلف از فرهنگ کمک گرفتهاند و فرهنگ کشور مقصد را در استانداردهای خود لحاظ کردهاند تا بتوانند کاربران را به استفاده از محصولاتشان ترغیب کنند.

به هماهنگی کسبوکارتان با فرهنگ کاربران اهمیت دهید

فرهنگ از کودکی درون افراد نهادینه میشود و تغییر آن تقریبا غیرممکن است. ارزشها و ساختارذهنی افراد گاه تا زمان مرگ تحتتاثیر باورهای فرهنگی اجتماعی باقی میماند. حال اگر به عنوان یک کسبوکار نوپا در یک بازار قرار است کارتان را شروع کنید، شناخت فرهنگی مخاطبان میتواند در موفقیتتان اثرگذار باشد.

ده سال پیش اگر خرید اینترنتی به عنوان یک راهحل مطرح میشد، مردم در مقابل آن جبهه میگرفتند، زیرا هنوز اعتماد لازم را به خرید از طریق اینترنت نداشتند و زندگی آنقدر سرعت نداشت که برای خرید زمان کافی وجود نداشته باشد یا اگر تاکسییابهای اینترنتی شکل میگرفتند به دلیل آنکه گوشیهای هوشمند امروزی و دسترسی همیشگی به نت وجود نداشت استقبالی از آنها نمیشد. توجه به وجود بستر فرهنگی و پذیرش ایدهها از سوی مخاطبان عامل مهمی است که باید در زمان مناسب ایجاد شود. فرهنگ ابزار بسیار قدرتمندی است که زمانی بس طولانی برای شکلگیری آن صرف شده است. اگر فرهنگ در مقابل استفاده از یک خدمت یا محصول قرار داشته باشد توسعه آن در جامعه ممکن نخواهد بود و باید زمان زیادی برای برطرف شدن مقاومت فرهنگی صرف شود.

بنابراین لازم است توجه کنید مدل کسبوکارتان و شکل ارائه محصول یا خدماتتان هماهنگ با شاخصهها و خواستههای فرهنگی باشد ( همین مساله باعث میشود تجربه کاربری قابل کپیبرداری نباشد و لازم است منطبق با هر فرهنگ و به صورت بومی طراحی شود). تطابق هر چه بیشتر محصول با مخاطب باید هدف یک استارت آپ باشد و برای نیل به این هدف، فرهنگ عنصری کلیدی خواهد بود.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]