پژوهشگران ایرانی، بررسی کردند

چالش های اجتماع‌پذیری محلات

کد خبر : 73661 شنبه 29 اردیبهشت 1397 - 16:21:22

در پژوهشی که نشریه «فرهنگ، هنر و معماری» جهاد دانشگاهی به انتشار نتایج آن پرداخته است، محققین کشورمان روش‌های بهبود اجتماع‌پذیری را در محله‌های سنتی و مدرن مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

محلّه از ارکان اصلی کالبد شهر بوده و تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی به حفظ محله‌ها دارد. درواقع با اســتفاده از اصول و معیارهای اجتماع‌پذیری محلّه‌ها، می‌توان به برنامه‌ریزی و طراحی بافت‌های مســکونی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های محلّه بــا رویکردی جدید پرداخت.

اجتماع‌پذیری در فضاهــای عمومی، امری است که به نیاز مردم بــه حس تعلق اجتماعی و تعامــل آن‌ها با یکدیگر قــرار دارد و این امر در یــک فضای اجتماعی حمایت‌کننده در کنار تأمین آسایش فیزیکی، ادعای قلمرو، حس مالکیت و دریافت عدالت در فضا میســر خواهد بود.

اجتماع‌پذیری در فضاهــای عمومی، امری است که به نیاز مردم بــه حس تعلق اجتماعی و تعامــل آن‌ها با یکدیگر قــرار دارد و این امر در یــک فضای اجتماعی حمایت‌کننده در کنار تأمین آسایش فیزیکی، ادعای قلمرو، حس مالکیت و دریافت عدالت در فضا میســر خواهد بود.

به اعتقاد محققان، در گذشــته، ســاکنان محلّه‌ها با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند. محلّه بخشــی از ســاختار فضایی-کالبدی شــهر با محدوده کالبدی-اجتماعی مشخص بود. روشــن است که در این واحد تنها حضور فیزیکی ســاکنان محدود نبوده و سکونت در این واحد با احساس هویت همــراه بوده است. اما آنچه ما در محلّه‌های امروزی شــاهد آن هســتیم، کاهش ســطح ارتباط ســاکنان با یکدیگر است و به‌این‌ترتیب احساس جمعی اجتماع‌های محلی و وابستگی احساسی به یک مکان، در حال ناپدید شدن است .

به‌منظور بررسی بیشتر این موضوع مهم، پژوهشگرانی از دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در مطالعه‌ای علمی پژوهشی، ســعی کرده‌اند تا بــا در نظر گرفتن نظرات نخبگان و مبانی نظری تحقیق و بررسی تایید آن‌ها توسط ساکنان، میــزان انتظار و علاقه‌مندی ســاکنان را در ارتباط با اجتماع‌پذیری محلة سکونتشان در دو محلّه سنّتی و جدید بررسی نموده و نتایج به‌دست‌آمده را در کنار تلقی ذهنی هرکدام از دو نظام فکری اجتماع‌پذیری ســنّتی و جدید مدنظر قــرار دهند و از این طریق، عوامل مؤثر بر ارتقای تعامــلات اجتماعی در محله‌ها و شیوه بهره‌گیری از هر دو نظام را شناسایی کنند.

بر اساس نتایج این تحقیق، پژوهشگران می‌گویند: «محلات سنّتی و جدید در فرهنگ امروز ایران نمی‌توانند شرایط مطلــوب اجتماع‌پذیری را فراهم آورند و لازم اســت در محلّه‌های ســنّتی، تمهیدات جدید و در محلّه‌های جدید تمهیدات سنّتی را تقویت نمود».

این محققین می‌افزایند: «بااین‌حال محلّه‌های جدید با توجه به بافت متجدد، خواهان تجدد بیشتری هستند. محلّه‌های قدیم نیز به دلیل فرســودگی در کالبد و ســاختار و کمبود تأسیسات و تجهیــزات زیرساختی و امکانــات رفاهی در پاســخگویی به نیازهــای امروز شــهروندان ضعیف عمل می‌کنند، لذا نســبت به محلّه‌های جدید ناپایدارتر هســتند. بنابراین بهســازی و نوســازی محلّه‌های قدیــم برای افزایش پایــداری در محلّه‌ها امری ضروری و مهم تلقی می‌شــود».

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که شــکل آپارتمان‌ها و منازل مسکونی امروزی، هرچند بیشترین قرابت مکانی را به هــم دارند، ولی بیشترین فاصله اجتماعی هم بین آن‌ها حاکم اســت.

حمزه نژاد و شریفیان که این پژوهش را اجرا کرده اند، برای رفع این معضلات پیشنهاد داده‌اند: «اقدامات اجرایی برای بهبود فضاهای عمومی بایستی شــامل بازنمایی و احیــای هویت تاریخی و فرهنگی در کل محلّه و توجه ویژه حول مراکز توریســتی و نیز تبدیل خانه‌های ســنّتی به مراکز فرهنگی-اجتماعی باشد. ضمنا با ایجاد فضاهای سبز و جمعی در طول مســیرهای اصلی، می‌توان کیفیت زیست‌محیطی را به‌عنوان راهبردی دیگر در ارتقای شــاخص کالبدی-فضایی محلّه ارتقا بخشید».

در ادامه، محققین فوق که نتایج پژوهش جالب آن‌ها در فصل‌نامه «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» منتشرشده، اظهار می‌دارند: «در جهت ارتقای شاخص فرهنگی-اجتماعی در محلة ســنّتی، ارتقای امنیت و آمادگی فرهنگ عمومی با اقداماتی نظیر حفظ خاطره‌ها و هویت ارزش‌های ناب فرهنگی-اجتماعی به‌عنوان راهبردی موثّر پیشنهاد می‌شود. بازگرداندن و نگه‌داشتن ساکنان اصلی محلة ســنّتی نیز به‌عنوان راهبردی برای ارتقای همبستگی اجتماعی و بهبود شاخص انسانی توصیه می‌شود».

به‌طورکلی و در مقایسه محله‌های قدیمی و جدید، محققین مجری این پژوهش اعتقاد دارند: «اگرچه در محله‌های قدیمی، مردم دارای ویژگی اجتماعی پذیری بالایی هستند، بااین‌وجود عدم مدرن‌سازی امکانات، موجب تخریب این مکان‌ها می‌شود. از سوی دیگر در محلات جدید و آپارتمانی اگرچه فضای محدودی وجود دارد ولی بیشترین فاصله اجتماعی بین مردم وجود دارد که پیشنهاد می‌شود بازنمایی و احیــای هویت تاریخی و فرهنگی در این محیط جدید انجام شود».

شایان ذکر است، فصلنامه «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» که نتایج این تحقیق را منتشر کرده، متعلق به پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، از موسسات پژوهشی جهاد دانشگاهی است.

 

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: حمزه‌زاده، م و شریفیان، ز. 1395. ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماع‌پذیری و تحقق آن در دو محلة سنتی و جدید مطالعة موردی: محلة جلفا، سپاهان شهر اصفهان. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 7(4): 88-71.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]

filipino groupsex Telugu Sexvid indian wife cheating oil massage

girl in purple lingerie tied up amateur teen stripping nude fuqvideos.xyz techer and ser or student

girl in purple lingerie tied up indian wife cheating oil massage Sexu Video Porn cumblast suprise

father abuse child daughter Sexvid Free girl in purple lingerie tied up fat teen cub

techer and ser or student porn300.cc ja anikola turc webwebcam

vj tv tamil channel www xxxbp indian porn video com fuqcoom.xyz turc webwebcam

girl in purple lingerie tied up Thumbzilla donkey porn sexpage8 www xxxbp indian porn video com

techer and ser or student wuharbcvo 3Movs dedeando

tabbycat Hot Sexvid amateur teen stripping nude mexican girl get fucked by black guys

karina sex with old man afgunishtani pourn movie old amateur teen stripping nude