ارتباط شاخص توده بدني سه ماهه سوم زنان باردار قوميت هاي مختلف با عوارض مادري و نوزادي

سیناپرس: قوميت، چاقي و افزايش وزن دوران بارداري از جمله عوامل موثر بر عوارض بارداري هستند. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط شاخص توده بدني (BMI) سه ماهه سوم زنان باردار قوميت هاي مختلف با عوارض مادري و نوزادي انجام شد.
اين مطالعه توصيفي – تحليلي روي 551 زن باردار در 3 ماهه سوم با قوميت هاي فارس، سيستاني و تركمن در مركز آموزشي درماني صياد شيرازي گرگان در سال 1391 انجام شد. بر اساس BMI زمان پذيرش، زنان باردار در سه گروه لاغر و طبيعي، داراي اضافه وزن و چاق قرار گرفتند.
يافته ها نشان می دهد ميانگين سن مادران با قوميت هاي فارس، سيستاني و تركمن به ترتيب شامل 5.5±26.5 سال، 5.3±24.6 سال و 5.2±26.2 سال و ميانگين سن بارداري به ترتيب شامل 2.3±38.4 هفته، 2.3±38.6 هفته و 3.2±37.4 هفته بود. بين BMI مادر با زايمان سزارين و زايمان سخت در گروه هاي قوميتي فارس و سيستاني ارتباط آماري معني داري مشاهده شد (P<0.05). در حالي كه ارتباط آماري معني داري بين BMI مادر و عوارض نوزادي در گروه هاي قوميتي يافت نشد.
نتيجه نهایی این تحقیق نشان می دهد زنان داراي اضافه وزن و چاق با قوميت فارس در معرض خطر زايمان سزارين و با قوميت سيستاني در معرض خطر زايمان سخت هستند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا