طرح «بورسیه صنعتی» برای دانشجویان مستعد اجرا می‌شود

طرح بورسیه صنعتی با هدف ارتقای توانمندی‌های عملی و فنی استعداد‌های برتر از طریق ارتباط با واحد‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت واحد‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

به گزارش سیناپرس از روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری مهر، در راستای اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان درخصوص «ساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی به اجتماع نخبگانی در قالب بورس، جایزه‌های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی منطبق با پایش پیشرفت مرحله‌ای و اثرگذاری آنان» شیوه‌نامه اجرای آزمایشی توسعه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحد‌های اقتصادی کشور که به اختصار «طرح بورسیه صنعتی» نام‌گذاری شده، تدوین شده است. همکاری قانونی بین هر یک از واحد‌های اقتصادی و دانشجوی پذیرفته شده، مبتنی بر قراردادی که مزایای مادی و غیرمادی آن و بر اساس توافق دو طرف، به عنوان بورسیه صنعتی تعریف شده است.
بر اساس این شیوه‌نامه، شناسایی، هدایت، توانمندسازی، جذب و نگهداشت سرمایه انسانی مستعد برتر و نخبه در واحد‌های اقتصادی کشور، آموزش مهارت‌های لازم و مرتبط با نیاز‌های واحد‌های اقتصادی به استعداد‌های برتر، ارتقای توانمندی‌های عملی و فنی استعداد‌های برتر از طریق ارتباط مستمر آنان با واحد‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت‌های واحد‌های اقتصادی از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

مشمولان طرح بورسیه صنعتی
مشمولان این طرح نیز عبارت‌اند از دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیاد‌های ملی دانش‌آموزی با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان و تأیید بنیاد ملی، دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۲۰۰۰ آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه، دارندگان رتبه‌های ۱۰ درصد برتر استان در آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایة دانشگاه صرفاً در استان‌های کمتر برخوردار، برگزیدگان رویداد‌های نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی و دانشجویان حائز ۹۰ درصد حدنصاب برگزیدگی در طرح توسعة فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی ثبت درخواست. آنطور که در این شیوه‌نامه تأکید شده، رتبه در آزمون سراسری بدون لحاظ کردن سهمیه در نظر گرفته می‌شود و دانشجوی پذیرفته شده، مشمول قانون کار نیست.

وظایف واحد‌های اقتصادی
در این شیوه وظایفی برای مؤسسه علمی (مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور) و همچنین واحد‌های اقتصادی تعریف شده است که اعلام نیازمندی‌های نیروی انسانی مستعد به بنیاد استان همراه با تعیین جایگاه شغلی آینده وی در واحد اقتصادی در دو بخش، بخش اول پذیرش مستقیم از آزمون سراسری ورود به مقطع پایه و بخش دوم پذیرش از میان دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در هر یک از مؤسسات علمی، تعیین شاخص‌های مورد نیاز واحد اقتصادی برای مصاحبه به منظور گزینش نهایی مشمول و ایجاد زمینه آموزش‌های فنی و مهارتی با همکاری مؤسسه علمی و بنیاد استانی برای دانشجویان پذیرفته شده و پرداخت اعتبار کارآموزی فناورانه به پذیرفته شده در قبال فعالیت وی و جذب و بکارگیری پذیرفته شده بعد از دانش آموختگی وی از جمله وظایف واحد‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

وظایف مؤسسه علمی
برخی وظایف مؤسسه علمی نیز عبارت است از احصای رشته‌های مورد نیاز واحد‌های اقتصادی و اقدام به منظور اخذ کد رشته مورد نیاز آن‌ها، مصاحبه با مشمولان متقاضی با هماهنگی بنیاد استانی و واحد اقتصادی، معرفی پذیرفته شدگان به بنیاد استان و واحد اقتصادی، معرفی استاد راهبر به منظور هدایت و راهنمایی دانشجوی پذیرفته شده با هماهنگی واحد اقتصادی و تأیید بنیاد استانی، تأمین خوابگاه در ایام تابستان در صورت نیاز واحد اقتصادی برای حضور دانشجوی پذیرفته شده، ارسال گزارش وضعیت تحصیل دانشجوی پذیرفته شده به بنیاد استان و واحد اقتصادی در پایان هر نیمسال تحصیلی و صدور معرفینامه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی شامل نیمسال تابستان برای دانشجوی پذیرفته شده برای ارائه به واحد اقتصادی.

وظایف دانشجوی پذیرفته شده
همچنین حفظ حسن تحصیل بر اساس برنامة تحصیلی تعیین شده از سوی مؤسسه علمی، همکاری مؤثر با واحد اقتصادی در چارچوب قرارداد منعقد شده و ارائه گزارش ماهانه از فعالیت‌های خود به واحد اقتصادی، مؤسسه علمی و بنیاد استانی، شرکت مؤثر در دوره‌های کارآموزی، مهارت افزایی و سایر دوره‌های آموزشی که توسط واحد اقتصادی، مؤسسة علمی و یا بنیاد ملی یا استانی برگزار می‌شود، حضور و انجام فعال یت مطابق با شرح فعالیت مصوب طی یک روز در هفته (پنجاه ساعت درماه) در طی نیمسال تحصیلی و دو روز در هفته (یکصد ساعت در ماه) در طول تابستان در واحد اقتصادی با هماهنگی مؤسسه علمی، انجام دورۀ تعهد خدمت در واحد اقتصادی پس از دانش آموختگی به میزان حداقل برابر با مدت زمان بهرهمندی از مزایای این طرح، حل مسائل و چالش‌های اولویت دار علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی کشور و رعایت تعهدات منع افشای اطلاعات واحد اقتصادی در صورت درخواست از وظایف دانشجوی پذیرفته شده به شمار می‌رود.

فرایند اجرا نیز به شرح زیر است؛
قائم مقام بنیاد ملی، بودجه حمایت از پذیرفته شدگان را در هر استان تعیین می‌کند. بنیاد استانی با هماهنگی مدیر طرح، کارگروه را تشکیل می‌دهد. واحد‌های اقتصادی درخواست خود را برای مشارکت در طرح بورسیه صنعتی با تعیین جایگاه‌های مورد نیاز در دو بخش پذیرش از طریق آزمون سراسری ورود به مقطع پایه و پذیرش از میان دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در هر یک از مؤسسات علمی، به کارگروه ارسال می‌کنند.
کارگروه، نیاز‌های نیروی انسانی احصاء شده توسط واحد‌های اقتصادی را بررسی و فهرست رشته‌های مرتبط با نیازمندی‌های تأیید شده را به مؤسسة علمی استان ارسال می‌کند. مؤسسة علمی نیز با توجه به ظرفیت‌های خود و با عنایت به نیازمندی‌های واحد‌های اقتصادی، فهرست رشته‌ها و همچنین برنامة توانمندسازی اعم از واحد‌های رسمی درسی و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی را به کارگروه اعلام می‌کند.
مؤسسة علمی در موعد تعیین شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد رشته-محل تحصیل مورد تأیید کارگروه را برای درج در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری، به وزارت علوم، تحق یقات و فناوری ارسال می‌کند. متقاضیان غیرنوورود برای بهره‌مندی از طرح بورسیه صنعتی الزام است درخواست خود را بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی از سمت بنیاد ملی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی ثبت کنند.
بنیاد ملی پس از بررسی درخواست‌ها، مشمولان غیرنوورود را مشخص و برای مصاحبه، به بنیاد استانی معرفی می‌کند. مشمولان نوورود برای بهره‌مندی از طرح بورسیه صنعتی مستقیماً از طرف سازمان سنجش آموزش کشور (سه برابر ظرفیت) به مؤ سسه علمی معرفی می‌شوند. مصاحبه از مشموالن توسط مؤسسه علمی با هماهنگی واحد اقتصادی و بنیاد استانی انجام و دانشجویان پذیرفته شده به واحد اقتصادی و بنیاد استانی معرفی می‌شوند.
هر یک از دانشجویان نوورود پذیرفته شده پروندۀ خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای دریافت تسهیلات بنیاد ملی ثبت می‌کنند. کارگروه استان قرارداد بورسیه صنعتی بین واحد اقتصادی، مؤسسه علمی و پذیرفته شده را تنظیم می‌کند. وظیفه نظارت بر قرارداد را بنیاد استانی برعهده می‌گیرد. دانشجوی پذیرفته شده تحصیل خود را در مؤسسة علمی و همکاری خود را با واحد اقتصادی مطابق با تعهدات مشخص شده آغاز می‌کند. مؤسسة علمی و واحد اقتصادی در انتهای هر نیم سال تحصیلی، رضایت یا نارضایتی خود را از وضعیت تحصیل و فعالیت‌های برگزیده، در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی ثبت می‌کنند.

*مبالغ اعتبار فعالیت کاراموزی فناورانه به تفکیک سهم بنیاد نخبگان و واحد اقتصادی در طی نیمسال تحصیلی به شرح زیر است؛

*تسهیلات اعطایی به دانشجویان پذیرفته شده در جدول زیر قابل مشاهده است؛

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا