کد خبر : 28390 دوشنبه 05 بهمن 1394 - 13:12:04
تحقیقی-پیرامون-گسل-های-لاستا-لغز-لوت

در فصلنامه علوم زمین منتشر شد:

تحقیقی پیرامون گسل های لاستا لغز لوت

سیناپرس: گروهی از زمین شناسان ایرانی به تازگی به تحلیل جنبش شناختی امتداد لغز در یك پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان پرداخته و در این راستا در مطالعه ای موردی به بررسی پهنه لوت در غرب ایران دست زده اند.

سازوكار راستا لغزی غرب ایران در طی 5 میلیون سال گذشته موجب ایجاد گسل های راستا لغز فعال در پیرامون و درون بلوك لوت شده است. مقدار نرخ لغزش در طی كواترنر سامانه گسلی نهبندان شامل نه درجه شرقی و غربی در غرب پهنه لوت حدود5 میلی متر در سال و روی سامانه گسلی نایبند در شرق پهنه لوت حدود سه دهم تا 7.1 دهم میلی متر در سال اندازه گیری شده است.

شرایط جنبشی بالا موجب ایجاد یك سامانه برشی راست بر با نرخ لغزش ناهمسان روی پهنه لوت شده است.

بر این اساس میزان نرخ لغزش از شرق به غرب پهنه لوت نسبت افزایشی قابل توجهی دارد. شرایط جنبشی بالا موجب ایجاد یك سامانه برشی راست بر با نرخ لغزش ناهمسان روی پهنه لوت شده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مشاهدات صحرایی، تغییرات بی هنجاری مغناطیسی و مدل سازی آزمایشگاهی، چگونگی توزیع كرنش سنوزوییك و تغییرات نرخ لغزش در پهنه لوت بررسی شده است.

شایان ذکر است که نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیانگر ارتباط مستقیم توزیع دگرریختی ها با تغییرات نرخ لغزش در دو سوی پهنه لوت است.

منبع: حسام یزدان پناه، محمد مهدی خطیب، حمید نظری، ابراهیم غلامی، 1394. تحلیل جنبش شناختی امتدادلغز در یك پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان: مطالعه موردی پهنه لوت، غرب ایران، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و پنجم، شماره 97.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]