کد خبر : 25362 چهارشنبه 02 دی 1394 - 14:22:30
تاثیر-حرارت-بر-تخمیر-جو-در-دستگاه-گوارش

در فصلنامه پژوهش های علوم دامی منتشر شد:

تاثیر حرارت بر تخمیر جو در دستگاه گوارش

سیناپرس: پژوهش جدید محققان ایرانی بر روی تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر تركیب شیمیایی و فرا سنجه های تخمیری و فیزیكی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز تاکید داشته است و نتایج این پژوهش نیز در قالب یک مقاله، در اختیار جوامع علمی ایران قرار داده شده است.

بسیاری از متخصصان معتقدند که تركیب شیمیایی و شدت فرآوری حرارتی دانه جو می تواند بر تخمیرپذیری آن در دستگاه گوارش موثر باشد. برای اثبات این ادعا، پژوهشی بومی انجام شده است که این آزمایش به منظور بررسی تاثیر زمان های مختلف تفت دادن (دمای 120 درجه سانتی گراد و زمان های 5، 10، 15 دقیقه) و واریته های مختلف دانه جو (سهند و ماكویی) بر ارزش تغذیه ای واریته های دانه جو و همبستگی بین فرا سنجه های آن با جرم حجمی توده ای با استفاده از روش تولید گاز مورد ارزیابی قرار گرفت

فرآوری تفت دادن می تواند مانند سایر روش های متداول حرارتی برای كاهش تجزیه پذیری ماده خشك شكمبه ای و افزایش ماده خشك عبوری قابل هضم مورد استفاده قرار گیرد.

داده های به دست آمده به صورت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند؛ و نتایج به دست آمده نشان داد كه افزایش مدت زمان تفت دادن در هر دو واریته باعث كاهش میزان تولید گاز می شود. البته باید یادآور شد که تولید گاز بخش محلول و نامحلول (A) و سرعت تجزیه پذیری (c) با افزایش تفت دادن كاهش یافت.

در ادامه فرا سنجه های تخمینی تولید گاز تحت تاثیر واریته و تیمار حرارتی قرار گرفتند. انرژی قابل متابولیسم با افزایش زمان تفت دادن واریته سهند از 40/ 9 به 29/ 8 کاهش پیدا کرده و در واریته ماكوئی نیز از 61/ 9 به 77/ 8 کاهش یافت. هم بستگی بین انرژی قابل متابولیسم (ME)، انرژی ویژه شیردهی (NEL)، اسیدهای چرب كوتاه زنجیر (SCFA) و ماده آلی قابل هضم (DOM) با جرم حجمی توده ای (BD50) مثبت و به ترتیب برابر با این مقادیر r2=0.53، r2=0.52، r2=0.58 و r2=0.52 بود.

نتیجه گیری نهایی محققان از داده ها به این ترتیب بود که نتایج این تحقیق نشان داد فرآوری تفت دادن می تواند مانند سایر روش های متداول حرارتی برای كاهش تجزیه پذیری ماده خشك شكمبه ای و افزایش ماده خشك عبوری قابل هضم مورد استفاده قرار گیرد و با كند كردن تخمیر منجر به بهبود اكوسیستم شكمبه و كاهش خطرات احتمالی اسیدوزیس شود.

منبع: سمیرا سروری، علی حسین خانی، اكبر تقی زاده، حسین جان محمدی، حسین دقیق كیا، حمید محمدزاده، 1394. تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر تركیب شیمیایی و فرا سنجه های تخمیری و فیزیكی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، سال بیست و پنجم، شماره 3.

لینک منبع

کلید واژه ها: جو تخمیر دستگاه گوارش دام
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]