کد خبر : 24965 شنبه 28 آذر 1394 - 10:21:45
اثر-مثبت-آرژنین-بر-کیفیت-جوجه-های-گوشتی

در مجله علوم دامی ایران منتشر شد:

اثر مثبت آرژنین بر کیفیت جوجه های گوشتی

سیناپرس: تحقیقات جدید پژوهشگران ایرانی که بر روی تاثیرات تغذیه سطوح بالای ال آرژنین در دوره آغازین بر تولید و كیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تمرکز داشته است، به تازگی در قالب یک مقاله علمی در نشریات معتبر کشور به چاپ رسیده است.

هدف از مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شده است، تعیین تاثیرات سطوح بالای ال آرژنین بر عملكرد رشد، فراسنجه های خونی و كیفیت گوشت لاشه در جوجه مرغ های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بوده است. در این پژوهش 192 قطعه جوجه گوشتی یك روزه در قالب طرح كاملاً تصادفی با 4 جیره غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه كاتالوگ راس) و 4 تكرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند.

نتایج این تحقیق نشان داد كه مصرف مقدار 168 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه كاتالوگ راس، مطلوب ترین نتیجه را در بهبود رشد، كمیت و كیفیت گوشت و فراسنجه های پلاسمایی دارد

در روز دهم آزمایش، وزن جوجه ها و مصرف خوراك آنها، اندازه گیری و بازده خوراك محاسبه شد. همچنین 3 قطعه جوجه از هر تكرار انتخاب، خون گیری و كشتار شدند و وزن ماهیچه سینه ای و ران، كیفیت گوشت ماهیچه سینه ای (رنگ، میزان پ هاش و نیروی برش) و فراسنجه های خونی ارزیابی شدند. در مرحله بعدی نیز داده ها بر اساس رویه GLM نرم افزار SAS تحلیل شدند.

بر اساس نتایج، بیشترین درصد افزایش وزن 10 روزگی (33 /2 درصد)، بازده خوراك (35/ 6 درصد) و وزن نسبی ماهیچه سینه ای (16/ 22 درصد) و ماهیچه ران (53/ 17 درصد) در مقایسه با گروه شاهد، در جیره غذایی 168 درصد آرژنین مشاهده شد. همچنین بیشترین درصد افزایش تری یدوتیرونین (45/ 60 درصد)، تیروكسین (91/ 26 درصد) و نسبت تری یدوتیرونین به تیروكسین (91 /25 درصد) پلاسمایی در مقایسه با گروه شاهد، در جیره غذایی 183 درصد آرژنین مشاهده شد.

از سوی دیگر، در جیره غذایی 183 درصد آرژنین، كاهش چشمگیر درصد غلظت های كلسترول (93/ 14 درصد) و تری گلیسرید (19/ 25 درصد) پلاسما، نیروی برش (39/26 درصد) و پ هاش ساعت 24 (05/ 2 درصد) و ساعت 48 (63/ 2 درصد) گوشت در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد.

به طور كلی نتایج این تحقیق نشان داد كه مصرف مقدار 168 درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه كاتالوگ راس، مطلوب ترین نتیجه را در بهبود رشد، كمیت و كیفیت گوشت و فراسنجه های پلاسمایی دارد.

منبع: مرضیه ابراهیمی، احمد زارع شحنه، محمود شیوازاد، زربخت انصاری پیرسرائی، 1394. تاثیرات تغذیه سطوح بالای ال-آرژنین در دوره آغازین بر تولید و كیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، سال چهل و ششم، شماره 2.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]