در مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد منتشر شد:

نقش بازخورد در مهارت های بالینی

کد خبر : 24681 چهارشنبه 25 آذر 1394 - 12:16:14

به تازگی محققان در پژوهش های خود به بررسی تاثیر ارائه بازخورد در آموزش بالینی بر رضایتمندی فراگیران دست زده و نتایج آن را در قالب یک مقاله علمی در نشریات علمی ایران منتشر کرده اند.

 در میان عواملی كه در آموزش مهارت های بالینی نقش دارد، بدون شك بازخورد از جایگاه خاصی برخوردار است. بازخورد، حلقه ارتباطی بین سنجش و یادگیری است. هم چنین رضایت دانشجویان به عنوان یك شاخص مهم كیفی در یادگیری و تدریس مطرح است و یادگیری نیز ارتباط قوی با رضایت آنها از دوره آموزشی دارد.

به طور كلی می توان گفت كه بازخورد های آنی و برنامه ریزی شده ای كه در طول كار آموزی به دانشجویان ارائه شده توانسته است مسیر آموزش بالینی را در جهت صحیح هدایت كند

به همین منظور نیز پژوهشی با هدف بررسی تاثیر استفاده از بازخورد در آموزش بالینی، توسط پژوهشگران ایرانی طراحی و اجرا شده است. این پژوهش یك مطالعه نیمه تجربی دو گروهی است، كه بر روی تمامی دانشجویان پرستاری ترم هفت دانشكده های پرستاری و مامایی شهرستان های اراك و شازند كه در نیم سال او 93-94 در بخش post-ccu كارآموزی انجام می دادند انجام شده است.

شایان ذکر است که این پژوهش با روش تمام شماری انتخاب و اجرا شده است. دانشجویان هر گروه به صورت تصادفی در زیر گروه های 7 و 8 نفری تقسیم و هر گروه، به مدت 4 هفته دوره كارآموزی را در شیفت صبح انجام می دادند. برای تعیین تاثیر این دو روش، پس از اتمام هر دوره كارآموزی، پرسشنامه توسط تمامی دانشجویان تكمیل و نتایج آن مقایسه گردید.

نتایج نشان داد دو گروه مداخله و كنترل از نظر مشخصات دموگرافیك (جنس، بومی بودن و تجربه كار دانشجویی) همسان بودند و آزمون آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد. هم چنین میانگین رضایت مندی كل در گروه مداخله بیشتر از گروه كنترل بود، به طوری كه گروه مداخله در همه سطوح نسبت به گروه كنترل رضایت مندی بیشتر داشتند. آزمون آماری نیز بین دو گروه اختلاف معنی دار را نشان داد.

بحث و نتیجه گیری انجام شده توسط پژوهشگران این بود که به طور كلی می توان گفت كه بازخورد های آنی و برنامه ریزی شده ای كه در طول كار آموزی به دانشجویان ارائه شده توانسته است مسیر آموزش بالینی را در جهت صحیح هدایت كند. این کار باید به نحوی انجام شود كه رضایت مندی دانشجویان از این فرآیند را افزایش بدهد.

منبع: سلیمان احمدی، سلیمان زند، ملاحت نیكروان مفرد، فاطمه رفیعی، 1394. بررسی تاثیر ارائه بازخورد در آموزش بالینی بر رضایتمندی فراگیران، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد، سال دهم، شماره 3.

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]