کد خبر : 24369 شنبه 21 آذر 1394 - 12:28:21
تخریب-منابع-آب-و-آسیب-به-باغ-های-پسته

در مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی چاپ شد:

تخریب منابع آب و آسیب به باغ های پسته

سیناپرس: پژوهشگران ایرانی به تازگی در تحقیقاتی به بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه كشاورزان پسته كار استان كرمان دست زده و دریافته اند که عدم رسیدگی به مدیریت منابع آبی می تواند تهدیدی جدی برای این صنایع محسوب شود.

تعیین قیمت واقعی آب بر اساس ارزش ایجاد شده توسط این نهاده در تولید محصولات كشاورزی ضروری است. در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك، ارزش اقتصادی بسیار بالای آب در مقابل هزینه های تامین آب و عدم كنترل و مدیریت مناسب، باعث بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی شده است.

در ارزیابی های اقتصادی جهت كشت پسته در مناطق جدید به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهكار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امكان مخلوط نمودن آب های شور و شیرین و استفاده از سیستم های آب شیرین كن است.

در مطالعه ای در همین راستا اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی ارزش مالكیت آب برای كشاورز، در سال 1391، در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تكمیل 110 پرسشنامه (روش نمونه گیری خوشه ای)، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد.

پس از این مرحله برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط ارزش تعیین شده در این منطقه هفت هزار و 300 ریال برای هر متر مكعب آب به دست آمد كه با كمیت و كیفیت منابع آب ارتباط معنی داری در سطح یك درصد داشت.

در پایان مطالعه به منظور كاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد شد تا ضمن كاهش تدریجی پروانه های بهره برداری از منابع آب، نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته كاری و مناطقی كه برای اولین بار برای كشت پسته اقدام می نمایند، مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این در ارزیابی های اقتصادی جهت كشت پسته در مناطق جدید به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهكار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امكان مخلوط نمودن آب های شور و شیرین و استفاده از سیستم های آب شیرین كن است.

منبع: فهیمه جعفری مهدی آباد، محمد عبدالهی عزت آبادی، محمدرضا اسلامی، 1394. بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه كشاورزان پسته كار استان كرمان، مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی، سال هفتم، شماره 3 (پیاپی 27)

لینک منبع

کلید واژه ها: پسته آبیاری ارزش باغ
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]