در نشریه آموزش پرستاری منتشر شد:

ارتباط سلامتی با پیشرفت تحصیلی

کد خبر : 24276 چهارشنبه 25 آذر 1394 - 18:18:42

تحقیقات جدید دانشمندان به بررسی سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در میان جامعه آماری نمونه در کشور ایران اختصاص داشته است و نتایج این پژوهش به تازگی در قالب یک مقاله علمی به چاپ رسیده است.

دانشجویان گروه علوم پزشكی به علت شرایط تحصیلی ویژه، بیش از سایر دانشجویان گروه های دیگر، در معرض آسیب سلامت عمومی و اختلالات روانی قرار دارند. توجه به سلامت این گروه دانشجویان، از جهت ارتقای توان علمی، عملی و پیشرفت تحصیلی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اكثریت دانشجویان مامایی و پرستاری در وضعیت سلامت كامل قرار دارند ولی جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت دانشجویان، تدارك برنامه های آموزشی و مشاوره ای، ضروری است

به همین منظور نیز مطالعه ای با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام شده است. این مطالعه همبستگی به روش سرشماری، بر روی كلیه دانشجویان مامایی و پرستاری مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی رشت، در نیم سال دوم 92-1391 انجام گرفت.

جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای در دو قسمت مشخصات فردی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (t-test و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها حاکی از آن بودند که میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی دانشجویان مامایی و پرستاری به ترتیب نزدیک به 22 و 20 بود. بین میانگین نمره سلامت عمومی در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت ولی بین نمره كل سلامت عمومی دانشجویان مامایی و پرستاری با میانگین معدل آنان، همبستگی آماری معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری نهایی انجام شده به این ترتیب بود که خوشبختانه، نتایج پژوهش حاكی از آن است كه، اكثریت دانشجویان مامایی و پرستاری در وضعیت سلامت كامل قرار دارند. جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت دانشجویان، تدارك برنامه های آموزشی و مشاوره ای، ضروری است

منبع: آسیه نمازی، شیوا علیزاده، سبحانه كوچك زاده طالمی،1394. سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، نشریه آموزش پرستاری، سال چهارم، شماره 3.

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]