کد خبر : 22909 چهارشنبه 11 آذر 1394 - 09:52:44
بررسی-رواناب-رگبار-در-نیشابور

در فصلنامه علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك چاپ شد:

بررسی رواناب رگبار در نیشابور

سیناپرس: دانشمندان ایرانی در تحقیقات ویژه ای به تخمین ضریب رواناب رگبار با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور دست زده و به بررسی این موضوع مهم زیست محیطی دست زدند.

فرآیند بارش رواناب و ایجاد سیلاب از پدیده های هیدرولوژیكی هستند كه بررسی آنها به سبب تاثیرپذیری از پارامترهای مختلف، دشوار است. تاكنون روش ها و الگو های مختلفی برای تحلیل این پدیده ها ارائه شده است. از این رو دانشمندان ایرانی به تحقیقاتی دست زده اند که هدف این پژوهش ارزیابی شبكه عصبی فازی تطبیقی در پیش بینی ضریب رواناب رگبار است.

شبكه با ورودی چارك های اول تا چهارم شدت بارندگی، مقدار كل بارش و شاخص φ و بارش پنج روز قبل ضریب رواناب رگبار را با ضریب تبیین آزمون 91/ 0 و ریشه میانگین مربعات خطا 02806/ 0 و متوسط قدر مطلق خطا 0275/ 0 پیش بینی كند.

به این منظور حوزه آبخیز بار اریه نیشابور انتخاب و داده های مربوط به 33 واقعه در بین سال های آماری 1331 تا 1385 جمع آوری گردید. به منظور انتخاب متغیرهای مستقل در برآورد ضریب رواناب از تجزیه و تحلیل عاملی استفاده شد، كه براساس آن چهار متغیر مقدار متوسط بارندگی، چارك سوم، اول و چهارم شدت بارندگی و همچنین پنج متغیر شاخص ( φ) و چارك های اول تا چهارم شدت بارش به عنوان عوامل اصلی برگزیده شدند.

هم چنین تركیب سایر متغیرها براساس نقش هیدرولوژیكی آنها، به عنوان ورودی شبكه مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد كه شبكه با ورودی چارك های اول تا چهارم شدت بارندگی، مقدار كل بارش و شاخص φ و بارش پنج روز قبل ضریب رواناب رگبار را با ضریب تبیین آزمون 91/ 0 و ریشه میانگین مربعات خطا 02806/ 0 و متوسط قدر مطلق خطا 0275/ 0 پیش بینی كند.

منبع: مینا جعفری، مهدی وفاخواه، احد توسلی، 1394،  تخمین ضریب رواناب رگبار با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور . فصلنامه علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك ، سال نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 73).

لینک منبع

کلید واژه ها: رواناب بارش باران آبخیز
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]