کد خبر : 22637 یکشنبه 22 آذر 1394 - 16:01:26
نقش-هدف-پیشرفت-در-پیش-بینی-هیجان-

در فصلنامه روانشناسی تحولی منتشر شد:

نقش هدف پیشرفت در پیش بینی هیجان

سیناپرس: به تازگی دانشمندان ایرانی برای اعتبارسنجي نظريه پكران، به بررسی نقش هدف هاي پيشرفت در پيش بيني هيجان هاي پيشرفت دست زده و نتایج این پژوهش را در قالب یک مقاله علمی منتشر ساخته اند.

به تازگی دانشمندان بومی کشورمان به تحقیق هایی در زمینه روان شناسی دست زده اند که این پژوهش به منظور تعيين نقش هدف های پيشرفت در هيجان هاي مثبت و منفي پيشرفت دانشجويان انجام شده است.

تايج نشان مي دهند هدف هاي پيشرفت، نقش موثري در تجارب هيجاني دانشجويان در محيط هاي پيشرفت ايفا مي كنند

برای انجام این تحقیقات، جامعه آماری متشکل از 161 نفر (95 دختر و 66 پسر) از دانشجويان دانشگاه شيراز با روش نمونه برداري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و پس از آن، این افراد به پرسشنامه هدف هاي پيشرفت (اليوت و مك گريگور، 2001) و پرسش نامه هيجان هاي پيشرفت (پكران، گوئتز، تيتز و پري، 2002) پاسخ دادند.

نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري هم زمان نشان دادند هدف چيرگي گرايشي، هيجان هاي پيشرفت لذت، اميد و غرور را به صورت مثبت معنادار و هيجان هاي پيشرفت خستگي، اضطراب و شرم را به صورت منفي معنادار پيش بيني مي كنند. هدف چيرگي اجتنابي پيش بيني كننده مثبت هيجان شرم بود و هدف عملكرد اجتنابي هيجان هاي شرم، اضطراب و خستگي را به صوري مثبت معنادار پيش بيني كرد.

پژوهشگران معتقدند که اين نتايج نشان مي دهند هدف هاي پيشرفت، نقش موثري در تجارب هيجاني دانشجويان در محيط هاي پيشرفت ايفا مي كنند.

منبع: مريم بردبار، فريده يوسفي، 1394،  نقش هدف هاي پيشرفت در پيش بيني هيجان هاي پيشرفت: اعتبارسنجي نظريه پكران. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني ، سال دوازدهم، شماره 45.

لینک منبع

کلید واژه ها: هدف روان شناسی هیجان پیشرفت
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]