در فصلنامه علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك چاپ شد:

ارزیابی مدل هیدرولوژیكی IHACRES در ناو رود

کد خبر : 22394 یکشنبه 06 دی 1394 - 21:29:12

به تازگی محققان ایرانی در مطالعه موردی حوضه ناو رود، گیلان به ارزیابی كارایی مدل هیدرولوژیكی IHACRES درمناطق مرطوب پرداخته و نتایج تحقیقات خود را در قالب یک مقاله علمی منتشر ساخته اند.

رواناب سطحی یكی از دلایل اصلی در فرسایش و كاهش حاصلخیزی خاك، رسوب گذاری در مخازن و كاهش كیفیت آب رودخانه است؛ بنابراین، پیش بینی دقیق پاسخ حوضه به رویداد های بارش، بسیار مهم است. مدل های هیدرولوژیك، نمایش ساده شده ای از سامانه واقعی آبخیز هستند، كه به مطالعه درباره عملكرد حوضه در واكنش به ورودی های گوناگون و فهم بهتر فرآیندهای هییدرولوژی كمك می كنند.

میزان نمایه ناش ساتكلیف و میانگین خطای كل در دوره واسنجی به ترتیب 57/؛ و 53 /8 و در مرحله آزمون 48/؛ و 9/ 14 است

با توجه به تنوع مدل های بارش رواناب، انتخاب یك مدل مناسب برای حوضه به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب حائز اهمیت است و در این راستا قابلیت ها ومحدودیت های مدل ها می تواند در انتخاب آنها اثر گذار باشد. لذا در پژوهشی که به این منظور انجام شده است، كارایی مدل IHACRES در شبیه سازی روزانه رواناب حوضه ناو رود با استفاده از معیارهای ارزیابی ناش- ساتكلیف و میانگین خطای كل (Bias) مورد بررسی قرار گرفت.

در تحقیق حاضر از آمار بارش، دما و دبی با گام زمانی روزانه و با بهره گیری از داده های موجود در ایستگاه های خلیان وخرجگیل طی سال های آبی 1390- 1385 استفاده شده است. به این ترتیب كه 36 ماه از مهر 1385 برای كالیبراسیون مدل و 36 ماه از مهر 1388 تا شهریور 1391 برای آزمون مدل انتخاب شد.

در نهایت نتایج نشان داد كه میزان نمایه ناش ساتكلیف و میانگین خطای كل در دوره واسنجی به ترتیب 57/؛ و 53 /8 و در مرحله آزمون 48/؛ و 9/ 14 است. بنا بر نتایج حاصل، مدل مورد استفاده نشان داد دارای دقت قابل قبولی در شبیه سازی جریان حوضه مورد مطالعه است.

منبع: سیدهادی صادقی، هدی قاسمیه، سیدجواد ساداتی نژاد، 1394، ارزیابی كارایی مدل هیدرولوژیكی IHACRES درمناطق مرطوب (مطالعه موردی حوضه ناو رود، گیلان). فصلنامه علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك، سال نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 73).

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]