کد خبر : 22139 یکشنبه 01 آذر 1394 - 12:39:05
تاثیر-پساب-شهری-و-منابع-كودی-بر-چغندر-قند

در فصلنامه علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك چاپ شد:

تاثیر پساب شهری و منابع كودی بر چغندر قند

سیناپرس: محققان ایرانی در تحقیقاتی جدی به بررسی پدیده تاثیر پساب شهری و منابع مختلف كودی بر غلظت برخی عناصر و رشد شاخساره چغندر قند پرداخته و به نتایج مهمی در این زمینه دست پیدا کرده اند.

به منظور بررسی اثر پساب شهری و منابع مختلف كودی بر غلظت عناصر پر مصرف و كم مصرف و رشد شاخساره چغندر قند، آزمایشی به صورت كرت های خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهركرد انجام گرفت.

در بین تیمار های كودی نیز بالا ترین وزن خشك شاخساره و تعداد برگ به تیمار كود گوسفندی و همچنین بیشترین غلظت عناصر آهن و روی به تیمار كمپوست قارچ اختصاص داشت.

تیمار ها شامل سه مرحله آبیاری با پساب شهری در مرحله 2 تا 4 برگی چغندر قند، آبیاری با پساب شهری در مرحله 8 تا 12 برگی چغندر قند، آبیاری با آب معمولی (شاهد) به عنوان عامل اصلی و چهار تیمار كودی شامل كود گوسفندی، كمپوست بستر قارچ، كود شیمیایی و بدون كود (شاهد) به عنوان عامل فرعی آزمایش بود.

نتایج نشان داد استفاده از پساب در مرحله 8 تا 12 برگی به طور معنی داری سبب افزایش تعداد برگ و وزن خشك شاخساره چغندر قند در مقایسه با آب معمولی شد. همچنین آبیاری با پساب در مرحله 8 تا 12 برگی اثر معنی داری بر غلظت عناصر N،P و K در شاخساره چغندر قند داشت.

با این وجود تاثیر پساب بر غلظت عناصر آهن و روی معنی دار نبود. در بین تیمار های كودی نیز بالا ترین وزن خشك شاخساره و تعداد برگ به تیمار كود گوسفندی و همچنین بیشترین غلظت عناصر آهن و روی به تیمار كمپوست قارچ اختصاص داشت.

منبع: الهه احمدپور دهكردی، محمودرضا تدین، علی تدین، 1394، تاثیر پساب شهری و منابع مختلف كودی بر غلظت برخی عناصر و رشد شاخساره چغندر قند. فصلنامه علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك، سال نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 73).

لینک منبع

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]