کد خبر : 22057 یکشنبه 15 آذر 1394 - 19:20:44
اثر-مصرف-كود-دامی-و-شیمیایی-بر-پرتقال-تامسون

در نشریه علوم باغبانی منتشر شد:

اثر مصرف كود دامی و شیمیایی بر پرتقال تامسون

سیناپرس: متخصصان صنایع کشاورزی ایران در تحقیقاتی جدید به بررسی اثر مصرف توام كود دامی و كودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات كیفی آب میوه پرتقال رقم تامسون ناول دست زده و نتایج پژوهش خود را در قالب یک مقاله علمی به چاپ رسانده اند.

به منظور بررسی تاثیر تواًم مقادیر مختلف كودهای شیمیایی و دامی (گوسفندی) برای رسیدن به تركیب مناسب كودی مركبات (رقم تامسون ناول) آزمایشی در سال 1392 به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تكرار در یكی از باغ های شهرستان ساری به اجرا در آمد.

بیشترین غلظت كلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی در آب میوه تامسون با كاربرد 30 درصد از كودهای شیمیایی و 12 كیلوگرم كود دامی حاصل شد. حداكثر میزان pH و پتاسیم آب میوه با مصرف 60 درصد از كودهای شیمیایی و 12 كیلوگرم كود دامی ایجاد شد.

تیمارها شامل سه سطح از كود دامی گوسفندی (صفر، 6 و 12 كیلوگرم به ازای هر درخت) و سه سطح از كودهای شیمیایی ماكرو كه شامل سولفات آمونیوم، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم (صفر، 30 و 60 درصد توصیه بر مبنای آزمون خاك) بودند. نتایج نشان داد كه بیشترین جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین ویتامین C، اسیدیته قابل تیتراسیون میوه، در تیمار كاربرد تلفیقی 60 درصد از كودهای شیمیایی و 6 كیلوگرم كود دامی به دست آمد.

هم چنین بیشترین غلظت كلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی در آب میوه تامسون با كاربرد 30 درصد از كودهای شیمیایی و 12 كیلوگرم كود دامی حاصل شد. حداكثر میزان pH و پتاسیم آب میوه با مصرف 60 درصد از كودهای شیمیایی و 12 كیلوگرم كود دامی ایجاد شد.

درختان مركبات (تامسون ناول) به مصرف تلفیقی 60 درصد از كودهای شیمیایی (سولفات پتاسیم، 100 كیلوگرم، سولفات آمونیوم، 60 كیلوگرم، سوپرفسفات، 90 كیلوگرم در هكتار) و 12 كیلو گرم كود دامی (گوسفندی) بیشترین رشد بهاره و تابستانه را داشتند. به نظر می رسد كاربرد توام كودهای دامی و شیمیایی می تواند علاوه بر تامین نیاز مركبات روش مناسب جهت توسعه كشاورزی پایدار باشد.

منبع: شاهین شاهسونی، مجتبی محمودی، شاهرخ قرنجیك، صدیقه گران ملك، 1394، بررسی اثر مصرف توام كود دامی و كودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات كیفی آب میوه پرتقال رقم تامسون ناول. نشریه علوم باغبانی، سال بیست و نهم، شماره 2.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]