کد خبر : 21798 سه شنبه 26 آبان 1394 - 18:42:26
افزایش-خصوصیات-كیفی-گیلاس

در نشریه علوم باغبانی منتشر شد:

افزایش خصوصیات كیفی گیلاس

سیناپرس: در پژوهشی بومی، اثر تیمار پس از برداشت اگزالیك اسید و كلرید كلسیم بر خصوصیات كیفی گیلاس رقم تكدانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این تحقیقات در قالب یک مقاله علمی منتشر شده است.

به منظور بررسی اثر تیمار پس از برداشت غوطه وری با كلرید كلسیم و اگزالیك اسید بر خصوصیات كیفی و عمر انباری میوه گیلاس رقم تكدانه، پژوهشی در قالب طرح كاملاً تصادفی به صورت جداگانه برای دو ماده در 3 تكرار اجرا گردید.

نتایج نشان داد كه تمامی غلظت های كلرید كلسیم و اسید اگزالیك تفاوت معنی داری در میزان كاهش وزن، سفتی، اسیدیته، مواد جامد محلول كل، ویتامین ث و pH با شاهد داشتند

در این آزمایش اسید اگزالیك در 4 سطح (0، 4، 6 و 8 میلی مولار) و كلرید كلسیم در 4 سطح (0، 40، 55 و 70 میلی مولار) به صورت غوطه وری بر میوه های گیلاس رقم تكدانه اعمال شدند و نمونه های موجود در هر تیمار در هر مرحله از نمونه برداری با فاصله 7 روز در یك دوره 28 روزه از سردخانه خارج و ویژگی های كمی و كیفی نظیر سفتی، كاهش وزن، اسیدیته، مواد جامد محلول كل، ویتامین ث و pH مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد كه تمامی غلظت های كلرید كلسیم و اسید اگزالیك تفاوت معنی داری در میزان كاهش وزن، سفتی، اسیدیته، مواد جامد محلول كل، ویتامین ث و pH با شاهد داشتند، به طوری كه میزان كاهش وزن در هفته چهارم برای نمونه های شاهد 79/ 39 درصد، برای نمونه های تیمار شده با اگزالیك اسید 8 میلی مولار 77/ 22 درصد و برای كلرید كلسیم 70 میلی مولار 19 /21 درصد بود.

میزان مواد جامد محلول كل در هفته چهارم برای نمونه های شاهد 53/ 24 درصد، برای نمونه های تیمار شده با اگزالیك اسید 8 میلی مولار 43/ 21 درصد و برای كلرید كلسیم 70 میلی مولار 13/ 21 درصد بود و میزان ویتامین ث در هفته چهارم برای نمونه های شاهد 65/ 2، برای نمونه های تیمار شده با اگزالیك اسید 8 میلی مولار 06/ 3 و برای كلرید كلسیم 70 میلی مولار 16/ 3 بود همچنین میزان سفتی و اسیدیته بیشتر از شاهد بود.

منبع: محمد صفا، جعفر حاجیلو، رحیم نقشی بند حسنی، محمد قنبری نجار، 1394، اثر تیمار پس از برداشت اگزالیك اسید و كلرید كلسیم بر خصوصیات كیفی گیلاس رقم تكدانه. نشریه علوم باغبانی، سال بیست و نهم، شماره 2.

لینک منبع

کلید واژه ها: گیلاس میوه کیفیت تیمار
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]