کد خبر : 21253 سه شنبه 19 آبان 1394 - 13:42:36
سیناپرس-مختص-ترویج-علم-و-بیان-موفقیت-های-علمی-است

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ:

سیناپرس مختص ترویج علم و بیان موفقیت های علمی است

سیناپرس: دکترمحمد حسین ایمانی خوشخو درباره نقش سیناپرس در ارتقای توسعه علمی جامعه گفت: درسالهای اخیر شاهد توسعه علمی کشور بوده ایم و آمار و شاخص های رسمی نشان می دهد که این توسعه ادامه دارد، اما متناسب با توسعه علمی اطلاع رسانی درباره این حوزه کم بوده است.
رئیس دانشگاه  علم و فرهنگ  تصریح کرد: به دلیل اینکه در رسانه ها با تنوع موضوعات روبه رو هستیم، نوعا به طور جدی به توسعه اخبار علمی نگاهی نشده است. جهاد دانشگاهی در این راستا برای رفع این شکاف از طریق دانشگاه علم و فرهنگ ،خبرگزاری مختص توسعه علمی و رسانه ای  به تعبیر علمی به نام سیناپرس را تاسیس کرد.
وی افزود:  به نظر می رسد باتوجه  به خلایی که در حوزه علم و رسانه وجود داشت ، توفیقات بیش از تصوری بود که از ابتدا انتظار داشتیم. یکی از دلایل این مهم این بود که وقتی اساتید می دیدندکه اخبارشان در رسانه های  دیگر کار می شود اما آنچنان که باید جلب توجه نمی کند، ترجیح دادند که اخبارشان در جایی مثل خبرگزاری سیناپرس کار شود،همچنین خود خبرگزاری سیناپرس به دنبال اساتیدی بود که به طور معمول حاضر نبودند بارسانه ها کارکنند اما با توجیه مناسبی که خبرگزاری سیناپرس داشته، توانسته اند بسیاری از اساتید را جذب کند.
دکترایمانی خوشخو افزود: به نظر من راهی که خبرگزاری سیناپرس پیش گرفته ، راه مناسبی است که همراه با موفقیت شده و هیچ موازی کاری نمی بینیم .به عقیده من  خبرگزاری سیناپرس جایی اختصاصی برای ترویج علم و بیان موفقیت های علمی است و به نظر می رسد باتوجه به زمان کوتاهی که از تاسیس آن میگذرد توانسته به جایگاهی که هدف گذاری شده نزدیک شود.
مدیر مسئول خبرگزاری سیناپرس در خصوص چالش های پیش روی این خبرگزاری و توقعات از نهادها و ارگانها در پیشبرد اهداف خبرگزاری  گفت: چالش اصلی خبرگزاری سیناپرس این است که نوعا دانشمندان، محققان و صاحبان توسعه علمی به نقش رسانه کمتر توجه دارند و تاجایی که به هدف کوتاه مدتشان برسند رسانه را همراهی می کنند ؛درحالی که اگر بتوانیم اهمیت پرداختن موضوعات در حوزه رسانه را برای این بزرگان جابیاندازیم موفقیت دراین مسیر بیشتر خواهد بود.
وی عنوان کرد: بحث دیگر اینکه دستگاه هایی که در حوزه علم فعالیت می کنند خیلی واقف به اهمیت رسانه نیستند، آنها بودجه ها را اختصاص می دهند ،زحمت هایی نیز می کشند اما نتایج خلاصه به کار دانشمندان می شود. درحالی که مردم کشور ما در تهاجم از بیرون قرار گرفته اند،یعنی دشمن با کوچک نگاه کردن ما را مورد تهاجم قرار داده است و راه نجات از این تهاجمات تنها از طریق رسانه است که می تواند بزرگی ملت ایران رابیشتر نشان دهد و اثر تهاجمی رسانه غرب را میتوان اینگونه خنثی کرد.در واقع این دومین موضوعی است که مسولین باید بدانند و به اهمیت رسانه واقف شوند و این مهم در جایی مثل خبرگزاری سیناپرس می تواند اتفاق بیافتد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]