کد خبر : 20649 دوشنبه 11 آبان 1394 - 09:35:46
بهبود-وضعیت-روحی-کودکان-با-تصویرسازی-سقف-بیمارستان

در مجله علمی پزشكی جندی شاپور منتشر شد:

بهبود وضعیت روحی کودکان با تصویرسازی سقف بیمارستان

سیناپرس: به تازگی دانشمندان ایرانی در تحقیقاتی به بررسی نقش تصویرسازی سقف بیمارستان كودكان در بهبود وضعیت روحی آنان دست زده و دریافته اند که این امر می تواند تاثیر به سزایی در وضعیت این بیماران داشته باشد.

در میان گروه های سنی مختلف، كودكان روحیه ای آسیب پذیرتر دارند و احتمال وارد شدن لطمات جبران ناپذیر به آنها به علت قرارگیری در محیط پردرد و تنش بیمارستان زیاد است. سقف بیمارستان ها با توجه به اینكه همواره در تیررس نگاه بیمارانی هستند كه زمانی طولانی از شبانه روز را بر تخت خود آرمیده اند، قابلیت بصری بالایی در تاثیرگذاری بر محیط زیرین خود دارند. لذا دانشمندان دست به تحقیقات جدیدی زده اند که هدف از این پژوهش، بیان اهمیت به كارگیری قابلیت های بصری سقف بیمارستان جهت اثربخشی مفید بر كودكان بستری در این مكان است

تصویرسازی سقف بیمارستان كودكان می تواند موجب كاهش اضطراب و در نتیجه بهبود اوضاع روحی آنها شود.

روش بررسی این محققان به این ترتیب بود که این پژوهش با توجه به موضوع و هدف خود از نوع تحقیقات اسنادی و كاربردی به شمار رفته و روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است كه از طریق منابع كتابخانه ای، مشاهده میدانی و مصاحبه، جمع آوری و تحلیل و تبیین شده و مراحل انجام آن به این شرح بوده است: 1. جمع آوری اطلاعات 2. دسته بندی اطلاعات 3. شرح و تفسیر اطلاعات 4. تجزیه و تحلیل اطلاعات 5. استنتاج و نتیجه گیری.

یافته های این پژوهش نشان داد که در بخش بستری كودكان، جزییات فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است و خالی بودن این فضا از تدابیر زیبایی شناسانه ممكن است منجر به تبدیل بیمارستان به مكانی اضطراب آور برای كودكان بشود، لذا با تكیه بر تخیل به عنوان مشخصه روان-شناختی مشترك میان كودكان، می توان تصاویری برای سقف این مكان طراحی كرد كه دارای چند ویژگی بارز از جمله: سادگی، كودكانه و ملهم از طبیعت باشند.

از این اطلاعات می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تصویرسازی سقف بیمارستان كودكان با در نظر گرفتن برخی معیارهای ویژه مانند تفاوت روحیات كودك بیمار با سایر كودكان، یافتن نیازها و وجوه شخصیتی مشترك میان ایشان و ... می تواند موجب كاهش اضطراب و در نتیجه بهبود اوضاع روحی آنها شود.

منبع: فرزانه فلاحی، 394، نقش تصویرسازی سقف بیمارستان كودكان در بهبود وضعیت روحی آنان. مجله علمی پزشكی جندی شاپور، سال چهاردهم، شماره 4 (پیاپی 97).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]