کد خبر : 18895 شنبه 25 مهر 1394 - 10:01:55
سهم-و-نقش-دستگاه-های-ملی-در-ارتقای-سلامت-مردم-ایران

در مجله پایش منتشر شد:

سهم و نقش دستگاه های ملی در ارتقای سلامت مردم ایران

سیناپرس: محققان ایرانی به تازگی تحقیقات جدیدی درباره سهم و نقش دستگاه های ملی در ارتقای سلامت مردم ایران انجام داده و نقش بسیاری از نهادها در این زمینه روشن سازی شد.

همكاری بین بخشی و مشاركت مردم دو راهبرد اصلی در برقراری عدالت در سلامت است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه كشور شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كشور متشكل از وزارت خانه ها و سازمان های موثر بر سلامت شكل گرفت و به عنوان راهبردی برای توسعه همكاری بین بخشی تاكنون انجام وظیفه كرده است.

 تعیین سهم و نقش هر دستگاه در ارتقای سلامت مردم، همكاری بین بخشی را بیش از پیش نهادینه كرده و رویكرد مولفه های اجتماعی سلامت را از نظریه به عمل تبدیل می كند. مطالعه حاضر با مرور مستندات قانونی، نظرات ذینفعان بین بخشی و خبرگان سلامت همگانی سهم و نقش دستگاه های عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مشخص می كند. این مطالعه توصیفی بوده و به روش كیفی انجام شده است.

 برای تعیین نقش دستگاه ها از بررسی مستندات قانونی، نظرات خبرگان سلامت همگانی (بر اساس روش بحث گروهی متمركز) و مصاحبه ساختارمند با اعضای كمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استفاده شده است. در تعیین سهم از روش نظرخواهی اعضای مطلع شامل اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جمعی از متخصصان سلامت همگانی استفاده شده و در نهایت میزان موافقت دستگاه ها با سهم های تعیین شده از طریق مصاحبه با اعضای كمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تعیین شده است. با توجه به ابعاد چهارگانه سلامت و همسویی نظرات اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس و اعضای كمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سهم وزارت بهداشت بین 13% تا 17% تعیین شده است.

از جمله نکات جالب در این پژوهش این بود که به غیر از وزارت بهداشت، هفت دستگاه بیش از 50% سهم سلامت را در كشور بر عهده دارند که شامل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبازره با مواد مخدر، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت كشور هستند.

تائید نقش و سهم تعیین شده برای هر دستگاه توسط عضو كمیسیون دائمی شورای عالی نشان دهنده تمایل دستگاه ها برای همكاری بین بخشی و قبول مسئولیت است و این فرصتی را برای وزارت بهداشت فراهم می كند تا با تقسیم كار مناسب بین دستگاه ها از عوامل خطر بیماری در سال های آتی بكاهد.

منبع: بهزاد دماری، 1394، سهم و نقش دستگاه های ملی در ارتقای سلامت مردم ایران. مجله پایش، سال چهاردهم، شماره 5 (پیاپی 93).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]