تا سال 2030؛

تصادفات وسایل نقلیه پنجمین عامل مرگ و میر در جهـان

کد خبر : 111640 شنبه 13 دی 1399 - 12:17:00

تصادفات رانندگی و مشکلات ترافیکی، دیرزمانی است که از معضلات اصلی کشور ما به حساب می آیند. محققان کشور در خصوص این تصادفات و بهره وری هایی که به دنبال آن ها از دست می روند، پژوهشی را انجام داده اند.

آسیب ها و مرگ در اثـر تصادفات وسایل نقلیـه، یـک معضل جهانی است و بررسی های اخیر نشان می دهد که تا سال 2030، تصادفات وسایل نقلیه پنجمین عامل مرگ  ومیر در جهـان خواهد بود.

بار مالی تصادفات وسایل نقلیه، در کشـورهای کم  درآمد و بـا درآمـد متوسـط حـدود 100 میلیـارد دلار در سـال بـرآورد شـده اسـت. بر این اساس، هزینـه مصدومیت  های ترافیکـی در کشورهای کم  درآمد و با درآمد متوسط، بین یک تا سه درصد از تولیـد ناخـالص داخلـی آن  ها اسـت. به گزارش سیناپرس، ایران نیز با میانگین مرگ  ومیر 30 در هـر هـزار نفـر در میــان کشـورهای بــا بیشترین آمار حوادث ترافیکی و مرگ  ومیر در اثر آن، جایگاهی ویژه دارد!
 بیشـتر مصدومین ترافیکی در ایـران، به گفته متخصصان جـوان بوده و بـین 20 تـا 30 سـال سن داشته و درواقع، در سنین اصلی بهره  وری زندگی  شان قرار دارند. براساس گزارش پزشکی قانونی کشور تعداد مرگ و مصدومیت در کل کشور در سال 1396 بـه ترتیـب حدودا 16 هزار و 336 هزار نفـر بوده است که نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است.

با توجه به بار اقتصـادی قابـل توجـه حـوادث ترافیکـی به عـلاوه افزایش تعداد صدمات و مرگ  ومیر، امروزه روش  های تخمـین هزینـه تصادف وسیله نقلیه به  طور فزاینده  ای اهمیت یافتـه اسـت. اما در این خصوص مطالعات اندکی در ایران برای محاسبه بار مالی حوادث ترافیکی انجام شده است.
برای رفع این نقیصه پژوهشی، تیمی هشت نفره از محققان کشور از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری دانشگاه لوند سوئد، اقدام به انجام پژوهشی کرده اند که در آن، میزان بهره  وری ازدست  رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مورد ارزیابی علمی واقع شده است.
این مطالعه بر روی 551 فرد مصدوم ایرانی انجام شده است و در آن، برای برآورد بهره  وری از دست رفته، از پرسشنامه سلامت و نیروی کار بر اساس رویکرد سرمایه انسانی استفاده گردیده است. سپس داده  های به دست آمده با استفاده از روش های آماری و کامپیوتر، مودر تجزیه و تحلیل واقع شده اند.
یافته های این تحقیق نشان می دهند که بیشـترین بهره  وری ازدست  رفته در مـردان جـوان و مصـدومین بـا شـغل دولتـی و عابرین پیاده بوده است که نیاز به اولویت  بندی در تخصـیص برنامه  های پیشگیرانه در ایـن گروه  های جمعیتی را خاطرنشان می کند.

در این خصوص، زهرا کیوانلو، پژوهشگر مرکز تحقیقات بیماری  های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و همکارانش اظهار داشته اند: «بررسی هزینه غیرمستقیم حوادث ترافیکی می  تواند در تصمیم  گیری  های بهداشت عمومی مفید باشد. با اندازه  گیری و مقایسه هزینه این معضل در جامعه، می  توان به تصمیم  گیرندگان مراقبت  های بهداشتی کمک کرد تا سیاست  ها و مداخلات مراقبت  های بهداشتی را تنظیم و اولویت  بندی کنند».
به گزارش سیناپرس،به بیان آن ها، «نتایج مطالعه ما در خصوص هزینه  هایی که حـوادث ترافیکـی بـه افـراد و جوامع وارد می  کنند، می  تواند سیاسـت گـزاران را در جهـت طراحی مداخلات پیشگیرانه هدایت کند. همچنین انجام مطالعه روی عوامل مؤثر بر افـزایش بهره  وری ازدست  رفته مصـدومین می  تواند هزینه  های اعمال  شده بـر سیستم  های بهداشتی و اقتصاد کشور را کاهش دهـد، زیـرا تصادف، به  طور مستقیم و یا به  طور غیرمستقیم بـا افزایش بار مالی و به دنبال آن، تأثیر بر کیفیت زندگی مرتبط بـا سلامت اثرات بدی را بر رشد جامعه خواهد داشت».

طبق این یافته ها، بـا معلولیـت قشـر جـوان و مرد جامعه که جزو نیروی  های فعال به  حساب می  آیند علاوه بر اقتصاد خانواده، به جامعه نیز آسیب  های جبران  ناپذیری می  رسد.
کیوانلو و همکارانش همچنین اشاره کرده اند «بررسی های ما نشان داد که حجـم بـالایی از مصـدومین حـوادث ترافیکی را موارد بدون کد یا دارای کد غیـر ترافیکـی تشکیل می دادند کـه جز مصدومین دارای صـدمات جزیـی بودنـد و یـا بـرای ادامـه درمان، بایستی دوباره بعد از ترخیص مراجعه می  کردند. لذا بـا توجـه بـه رایگان بودن خدمات به مصدومین تـا دو مـاه بعـد از تصـادف، این موضوع باعث هزینه  های اضافی ازنظر بار مراجعات و بـالابردن حجم کـاری بخـش اورژانـس می  گردد و به همین دلیل، نیـاز بـه تجدیـدنظر در خصوص قوانین حوادث ترافیکی وجود دارد».
قابل ذکر است این یافته ها را مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت  حیدریه منتشر کرده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]