کد خبر : 104157 پنج شنبه 26 تیر 1399 - 09:00:29
سبک-زندگی-پرستاران،-حکایت-کوزه‌گر-و-کوزه-شکسته

محققان کشور بررسی کردند؛

سبک زندگی پرستاران، حکایت کوزه‌گر و کوزه شکسته

سیناپرس: پرستاران، ازجمله مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی هر مملکتی هستند که وجود پرنشاط آن‌ها، می‌تواند ضامن سلامت یک ملت باشد. اما برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که این پیام‌آوران سلامت، خودشان گهگاه از سبک زندگی ناسالمی برخوردار هستند!

سـبک زندگـی سـالم از منابـع باارزش کاهـش بـروز و شـدت بیماری‌ها و عــوارض ناشــی از آن‌هاست و روشــی جهــت ارتقــاء سـلامتی و کیفیــت زندگــی و ســازگاری بــا اســترس و همچنیـن اسـتراتژی مؤثری جهـت کنتـرل هزینـه مراقبت‌های بهداشـتی اسـت.

ســازمان جهانــی بهداشــت گــزارش داده است کــه 2.6 میلیــون نفــر دارای اضافه‌وزن یــا چــاق هســتند. هرسال نیز حدود 5 میلیـون نفـر از مصـرف مـواد مخـدر، حدود 2 میلیـون نفـر بـه علـت کم‌تحرکی، نزدیک به 7 میلیـون نفـر بـه علـت فشـارخون و 4.4 میلیـون نفـر از سطح کلسـترول بالا جـان خـود را از دسـت می‌دهند و همه این موارد به‌نوعی به سبک زندگی مربوط می‌شوند.

پرسـتاران، بزرگ‌ترین گـروه ارائه‌کننده خدمـت در نظـام درمانـی هسـتند کـه تأثیر بسـزایی بـر کیفیـت مراقبت‌های بهداشـتی درمانــی دارنــد و بنابرایــن سلامتی آن‌ها یــک مســئله جــدی اســت. پرســتاری از حرفه‌هایی اســت کــه شــرایط کار بــر ســبک زندگــی شاغلان آن تأثیرگذار اســت. مطالعــات نشــان داده‌اند کــه ســاعات کار طولانی، اســترس مربــوط بــه کار زیـاد و خسـتگی فیزیکـی و ذهنـی پرسـتاران منجـر بـه کاهـش رفتارهـای ارتقـاء دهنـده سـبک زندگـی می‌گردد و آن‌ها را علیرغم این‌که خود از توصیه‌کنندگان نکات سلامتی هستند، در معــرض خطــر اضافه‌وزن، چاقــی و رژیــم غذایــی نامناســب قرار می‌دهد.

در همین زمینه، دو تن از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان دست به انجام مطالعه‌ای مروری زده‌اند که در آن سبک زندگی پرستاران مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این مطالعه سیستماتیک، مقالات منتشرشده بین سال‌های 2000 تا 2020 میلادی از پایگاه‌های معتبر علمی داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، به نظر می‌رسد پرستاران، باوجود داشتن دانش و آگاهی درزمینه انواع بیماری‌ها و نقش مهمی که در قبال آموزش رفتارهای صحیح به بیماران دارند، خود از شیوه زندگی مطلوبی برخوردار نیستند!

آن‌گونه که خدیجه شریفی، استادیار و پژوهشگر مرکز تحقیقات پرستاری ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همکارش اظهار داشته‌اند، «سلامت پرستاران به‌منزله تیغ دو لبه‌ای است که نه‌تنها ابعاد مختلف زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در ارتقاء سلامت بیماران نیز نقش بسزایی دارد».

آن‌ها این‌چنین ادامه می‌دهند: «نتایج تحقیق ما نشان می‌دهد که بین عواملی نظیر کیفیت زندگی، رفتار شهروندی سازمانی، فرسودگی شغلی و خودکارآمدی با سبک زندگی ارتباط وجود دارد. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن هستند که انجام مداخلاتی مانند آموزش تکنیک‌های فراشناختی و آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روان‌شناسی فردی باعث ارتقاء سبک زندگی در پرستاران می‌شود».

بنابراین محققان فوق بر طبق این نتایج و جهت افزایش به‌کارگیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی توسط پرستاران، توصیه کرده‌اند کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ارتقاء سلامت پرستاری» با تأکید بر رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی سالم در بیمارستان‌ها تشکیل شود.

گفتنی است این یافته‌های جالب توسط محققان فوق در فصل‌نامه مدیریت پرستاری که به‌طور مشترک توسط سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس منتشر می‌شود، به چاپ رسیده‌اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه

نظرات شما
  • پیمانی پنج شنبه 26 تیر 1399 - 13:04:13
    دورود بر شرفشان این جان برکفان.

[کد امنیتی جدید]