توسط محققان ارائه شد:

راهی برای رهایی از تبعات شکست عاطفی

کد خبر : 103611 سه شنبه 10 تیر 1399 - 09:00:12

شکست عاطفی، یکی از مسائلی است که ممکن است در زندگی هر فردی پیش بیاید. این موضوع به‌ویژه در مورد جوانان از ابعاد متعددی برخوردار است که بایستی به‌درستی مورد توجه قرار گیرند. محققین کشور، برای سازگاری با این موضوع، راهکارهایی ارائه داده‌اند.

نیـاز بـه دوسـت داشـتن و دوسـت داشـته شـدن یکـی از اساسی‌ترین نیازهای انسـان از کودکـی تـا پیـری اسـت، به‌طوری‌که می‌توان گفـت بخـش مهمـی از زندگـی بزرگ‌سالی را روابـط عاشـقانه در بـر می‌گیرد.

به‌طورکلی، انسان‌ها از تنهایـی وحشـت دارنـد و معمولاً می‌کوشند ایـن وحشـت را از طریـق یـک شیوه بیـن فـردی تسـکین دهنـد. آن‌ها نیازمنـد حضـور دیگران‌اند تـا هسـتی خـود را اثبـات کننـد و آرزو دارنــد توســط دیگــران مــورد عشــق واقــع شــوند تــا درماندگــی ناشــی از تنهایی‌شان را فروبنشانند. درنتیجه آن‌که هــر فــردی کــه در حــال غــرق شــدن در اضطــراب تنهایــی اســت، مأیوسـانه بـه دنبـال هـر رابطه‌ای بـرای ادامه بقاسـت و نـه الزاماً برای دسـتیابی بـه رشـد و تکامـل.

طبق نظر متخصصان، روابـط رمانتیـک و عاشـقانه در دوره جوانـی متـداول اسـت و بـر اسـاس آمـار موجـود، نزدیـک بـه 65 درصـد از جوانـان آن را تجربـه می‌کنند. تجـارب عاشقانه قبـل از ازدواج به‌شرط آن‌که تجاربـی موفـق و تـوأم بـا بازاندیشی باشـد، احتمالاً بتوانـد بـه فـرد در انتخـاب همسـر مناسـب کمـک کنـد. می‌توان تجـارب افـراد را در ایـن مرحلـه به‌عنوان فرصـت تمریـن مهارت‌های زندگـی مشـترک تلقـی کـرد. اما وقتی‌که روابـط عاشقانه قبـل از ازدواج، موفقیت‌آمیز نباشـند، فـرد بایـد توانمنـدی کافـی بـرای ختـم رابطـه را داشـته باشـد که معمولاً چالشـی بسـیار طاقت‌فرسا اسـت و البتـه بیشـتر افـراد در برهه‌ای از زندگـی خـود آن را تجربه می‌کنند.

این موضوع با توجه به اهمیت بالایی که دارد، مورد توجه گروهی از محققان کشورمان از دانشگاه خاتم تهران و دانشگاه علوم پزشکی گلستان قرار گرفته است. محققان فوق در مطالعه‌ای که در همین خصوص انجام داده‌اند، تجربه‌های مربوط به نحوه سازگاری روان‌شناختی و اجتماعی دختران جوان بعد از تجربه شکست عاطفی ارزیابی شده‌اند.

دراین پژوهش تعدادی از دختران مراجعه‌کننده برای مشاوره تکمیلی به مرکز سلامت شهرداری در منطقه هشت تهران مشارکت داشته‌اند که اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران را با استفاده از مصاحبه فراهم آورده‌اند.

یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که پس از بروز شکست‌های عاطفی، با استفاده از روش‌هایی مثل مطالعه کتاب و مراجعه به متخصص، بازتعریف اهداف زندگی، حضور در جمع دوستان، انجام فعالیت‌های تفریحی و ورزشی و بازگشت به انجام فعالیت‌های روزمره زندگی، می‌توان به سازگاری رسید.

در این خصوص، آناهیتا خدابخشی کولایی، استادیار و پژوهشگر گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خاتم و دو همکار دیگرش در این تحقیق می‌گویند: «گرچــه روابــط دوســتانه قبــل از ازدواج بــا جنــس مخالــف، برخلاف هنجارهـای سـنتی، مذهبـی و فرهنگـی برخی از کشـورها ازجمله ایـران اسـت، امـا بـا حضـور گسترده جوانـان در عرصه‌های مختلـف اجتماعـی، گسـترش بیشـتر رسانه‌های گروهـی، دنیـای مجـازی، دگرگونی‌های بنیـادی در بسـتر زمینه‌های فرهنگـی، افزایـش سـن ازدواج و تغییـر نگـرش جامعـه، روابـط عاشـقانه قبـل از ازدواج، رواج بیشـتری یافته اسـت».

به گفته این محققان، «نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه دختــران پــس از تجربــه شکســت عاطفــی بــه لحــاظ روان‌شناختی و جســمانی آســیب می‌بینند و به همین دلیل لازم است با استفاده از روش‌های ذکرشده، با وضعیت جدید سازگاری یافته و به زندگی عادی خود بازگردند».

بر اساس یافته‌های این پژوهش، تجارب دختـران جوان نشــان داد کــه حمایــت خانــواده نیز در بازگشــت آن‌ها بــه زندگــی روزمــره نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می‌کند.

قابل ذکر است این یافته‌های علمی پژوهشی در نشریه‌ای موسوم به «روان پرستاری» وابسته به انجمن علمی پرستاری ایران منتشر شده‌اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما
  • خوشروی سه شنبه 10 تیر 1399 - 09:04:09
    واقعا چطور باید کمک کرد به این جوانان که در جامعه ما کم نیستن البته که نقش اول رو خانواده ها به عهده دارند و بعد هم جامعه .

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]