کد خبر : 60965 شنبه 24 تیر 1396 - 08:29:27
موانع-اشتغال-زنان-روستایی-چیست؟

محققین کشورمان بررسی کردند:

موانع اشتغال زنان روستایی چیست؟

سیناپرس: با گسترش روزافزون جوامع انسانی، لزوم اشتغال زنان چه در شهرها و چه در روستاها بیش از پیش به چشم می‌آید. در این رابطه محققین کشورمان مهم‌ترین عوامل اشتغال زنان روستایی را بررسی و مورد مطالعه قرار داده‌اند.

در این پژوهش جالب که توسط گروهی از محققین کشورمان از دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام شده، موانع و محدودیت های اشتغال زنان روستایی شناسایی گردیده و با بهره گیری از تکنیک عاملی، مورد تحلیل علمی واقع شده است.

در این تحقیق توصیفی و کاربردی از اطلاعات 150 نفر از زنان روستایی شاغل در شهرستان تویسرکان استفاده گردیده و دیدگاه های آن ها در مورد موانع و محدودیت های اشتغال زنان در جامعۀ روستایی مورد بررسی قرار گرفته است.

با گسترش روزافزون جوامع انسانی، لزوم اشتغال زنان چه در شهرها و چه در روستاها بیش از پیش به چشم می‌آید. در این رابطه محققین کشورمان مهم‌ترین عوامل اشتغال زنان روستایی را بررسی و مورد مطالعه قرار داده‌اند.

پرسش‌نامه، مهم ترین ابزار جمع آوری اطّلاعات در این مطالعه بوده و برای بررسی اعتبار سازه ای پرسش‌نامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه «موانع اشتغال زنان روستایی»، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است.

بر اساس یافته های این پژوهش، موانع و محدودیت های پیش روی زنان روستایی برای اشتغال در چهار دسته اصلی دسته بندی شد. عامل اوّل با توجّه به ماهیت متغیّرهای تشکیل‌دهندۀ آن «موانع اجتماعی-فرهنگی» نام گرفت. این عامل همراه با دیگر موانع نظیر «موانع اقتصادی-محیطی»، «موانع شخصیتی» و «موانع آموزشی-حمایتی» در مجموع، به عنوان مهم ترین عوامل و موانع اشتغال زنان روستایی شناخته شدند.

محققین بر اساس این یافته ها و در راستای تسهیل روند اشتغال زنان روستایی، اصلاح و رفع برخی موانع فرهنگی اجتماعی شامل ذهنیت های سنّتی و نادرست نسبت به توان‌مندی های زنان و همچنین ضرورت مشارکت آن ها در فعّالیت های اقتصادی جامعه را توصیه نموده اند.

به علاوه، بر مبنای نتایج این تحقیق، تأمین فرصت های یادگیری متنوّع برای آحاد جامعۀ روستایی به ویژه زنان به منظور تغییر و اصلاح نگرش ها و کسب توان‌مندی های لازم برای ورود به عرصۀ فعّالیت‌های اقتصادی اجتماعی ضروری شناخته شده است.

به گفته محققین فوق، با توجّه به اهمیت موضوع اشتغال، به ویژه در جامعۀ روستایی، یافته های این مطالعه می تواند راهنمایی مناسبی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعۀ روستایی در تدوین برنامه های کلان و عملیاتی مناسب برای رفع موانع اشتغال زنان در مناطق روستایی باشد.

گفتنی است نتایج این پژوهش در قالب مقاله ای علمی پژوهشی در فصل نامه «پژوهش و برنامه ریزی روستایی» وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه

منبع: سعدی، ح. و همکاران. 1396. تحلیل موانع و محدودیت‌های اشتغال زنان روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان تویسرکان). پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 6(1): 48-35.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]