• چهارشنبه 23 تیر 1395 - 16:12:33

    رقابت جهانی «فیلم برای اقلیم»

    تغییر اقلیم، معضلی جهانی است که حیات انسان‌ها و سایر موجودات را بر روی کره خاکی تهدید می‌نماید. سازمان ملل و سایر موسسات جهانی در کنار اقدامات علمی، اجتماعی و سیاسی که برای کاهش اثرات این معضل انجام می‌دهند، به اقدامات فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای دارند.