• دوشنبه 14 فروردین 1396 - 13:28:01

    سفرباکتری‌ها به فضا با بالون

    ناسا به منظور بررسی امکان بقای میکروب‌های زمینی در شرایط مریخ، مجموعه‌ای از باکتری ها را با استفاده از یک بالون به استراتوسفر زمین ارسال کرد.