زنبورهای خطرناکی که بافت بدن انسان را تخریب می‌کنند

زنبورهای-خطرناکی-که-بافت-بدن-انسان-را-تخریب-می‌کنند
کد خبر : 78481
سینا پرس : این زنبورهای خطرناک، زنبورهای سرخ آسیایی نام دارند که نیش آنها 6 میلی متر است. سم این زنبور به قدری خطرناک است که می تواند بافت بدن انسان را آب کند.

نیش این زنبورها مانند مته عمل می کند.