در مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی منتشر شد:

توانمندسازی هیجان نوجوانان با آموزش مهارت های زندگی

توانمندسازی-هیجان-نوجوانان-با-آموزش-مهارت-های-زندگی
کد خبر : 18863
سینا پرس : تحقیقات دانشمندان ایرانی در زمینه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان نشان از این داشته است که این آموزش ها می تواند تاثیر بسزایی بر روی کنترل ساختار هیجانی نوجوانان داشته باشد.

آموزش مهارت های زندگی روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم و تامین بهداشت روانی نوجوانان است. در این ارتباط راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان یكی از مهم ترین عوامل موثر در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان است. به همین جهت نیز تعدادی از محققان ایرانی پژوهشی را با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان شهرستان بجنورد انجام داده اند.

روش کاری این پژوهشگران به این ترتیب بوده است که آنها ابتدا با استفاده از طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل، 48 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه (آزمایش و كنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت. هر دو گروه فرم كوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسكی، كرایچ و اسپینهاون، 1390) را قبل و بعد از مداخله تكمیل کردند.

این مرحله به کسب یافته های مهمی منتهی شد و نتایج تحلیل كواریانس نشان داد كه تفاوت میانگین های تعدیل شده دو گروه آزمایش و كنترل در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان از نظر آماری معنادار است. به عبارت دیگر، آموزش مهارت-های زندگی منجر به كاهش راهبردهای سازش نایافته ملامت خویش، نشخوارگر ی، فاجعه سازی و ملامت دیگران و افزایش راهبردهای سازش یافته پذیرش، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه-ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری شد.

از این موضوع می توان نتیجه گیری کرد که آموزش مهارت های زندگی از همبسته های اساسی راهبردهای نظم جویی هیجان است و می توان با طراحی مداخلات مبتنی بر مهارت های زندگی گام های اساسی در توانمندسازی روان-شناختی و هیجانی نوجوانان برداشت.

منبع: سیدحسین میرزایی، جعفر حسنی، 1394، اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی، سال هفتم، شماره 2.

لینک منبع

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1449201&l=fa

توانمند سازی هیجان نوجوانان با آموزش مهارت های زندگی

تحقیقات دانشمندان ایرانی در زمینه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان نشان از این داشته است که این آموزش ها می تواند تاثیر بسزایی بر روی کنترل ساختار هیجانی نوجوانان داشته باشد.

آموزش مهارت های زندگی روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم و تامین بهداشت روانی نوجوانان است. در این ارتباط راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان یكی از مهم ترین عوامل موثر در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان است. به همین جهت نیز تعدادی از محققان ایرانی پژوهشی را با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان شهرستان بجنورد انجام داده اند.

روش کاری این پژوهشگران به این ترتیب بوده است که آنها ابتدا با استفاده از طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل، 48 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه (آزمایش و كنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت. هر دو گروه فرم كوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسكی، كرایچ و اسپینهاون، 1390) را قبل و بعد از مداخله تكمیل کردند.

این مرحله به کسب یافته های مهمی منتهی شد و نتایج تحلیل كواریانس نشان داد كه تفاوت میانگین های تعدیل شده دو گروه آزمایش و كنترل در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان از نظر آماری معنادار است. به عبارت دیگر، آموزش مهارت-های زندگی منجر به كاهش راهبردهای سازش نایافته ملامت خویش، نشخوارگر ی، فاجعه سازی و ملامت دیگران و افزایش راهبردهای سازش یافته پذیرش، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه-ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری شد.

از این موضوع می توان نتیجه گیری کرد که آموزش مهارت های زندگی از همبسته های اساسی راهبردهای نظم جویی هیجان است و می توان با طراحی مداخلات مبتنی بر مهارت های زندگی گام های اساسی در توانمندسازی روان-شناختی و هیجانی نوجوانان برداشت.

منبع: سیدحسین میرزایی، جعفر حسنی، 1394، اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی، سال هفتم، شماره 2.

لینک منبع