محققان کشور بررسی کردند؛

دندانپزشکان از ضایعات پیش سرطانی دهان آگاهی ندارند

دندانپزشکان-از-ضایعات-پیش-سرطانی-دهان-آگاهی-ندارند
کد خبر : 112753
سینا پرس : نتایج یک مطالعه تحقیقاتی انجام شده توسط محققان کشورمان، نشان می دهد که دندانپزشکان عمومی برای آن که قادر باشند نسبت به بروز و وجود توده های سرطانی احتمالی در دهان به مراجعان خود هشدار لازم را بدهند، نیاز به آموزش بیشتری دارند.

به گزارش سیناپرس،در سال  های اخیر توجه به ضایعات پیش سرطانی مخاط دهان توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در این خصوص، دندان  پزشکان عمومی باید توانایی تشخیص زودهنگام چنین ضایعاتی را که به زبان پزشکی مشتمل بر لکوپلاکیای دهانی، اریتروپلاکیا، اکتینیک چیلوزیس و فیبروز زیر مخاط دهانی هستند را داشته باشند.

آن دسته از ضایعات دهانی که پتانسیل زیادی برای بدخیمی دارند، ازنظر علم آسیب  شناسی در گروه ضایعات پیش بدخیم طبقه  بندی می  شوند. هرچند در این ضایعات، پیش  بینی میزان خطر پیشرفت به سمت سرطان نامشخص است، ولی لزوم آگاهی دندان  پزشکان عمومی از مراحل تشخیص و ارجاع به دندان  پزشک متخصص جهت درمان سریع  تر ضروری است.

به گزارش سیناپرس،بدخیمی  های دهانی به اعتقاد پژوهشگران معمولاً همراه با مرگ  ومیر بالایی همراه هستند ولیکن تشخیص زودرس به  خصوص در موارد ضایعات پیش بدخیم می  تواند در کیفیت و کمیت زندگی بیمار تأثیرگذار باشد. مرور مطالعات خارجی و ایرانی حاکی از آن است که تمایز ضایعات دهانی و مدیریت درست این ضایعات نیاز به دانش و آگاهی دندان  پزشکان عمومی دارد. باوجود آگاهی دندان  پزشکان عمومی است که ارجاع به  موقع انجام می  گیرد و در ادامه، درمان بیمار می  تواند بهتر و در زمان مناسب انجام شود.

به گزارش سیناپرس،این موضوع که اهمیت زیادی در روند تشخیص و درمان موارد بدخیم دارد، توسط گروهی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. این محققان میزان آگاهی دندان  پزشکان عمومی در خصوص ضایعات پیش سرطانی دهان را به شکلی علمی ارزیابی کرده  اند.

در این مطالعه توصیفی تحلیلی، از مشارکت 115 دندان  پزشک عمومی شهر اصفهان بهره گرفته شده است. این افراد برحسب جنس و سال فراغت از تحصیل مورد بررسی قرار گرفتند و داده  های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه از آن  ها جمع آوری شد. این اطلاعات سپس با استفاده از روش  های آماری و یه کمک نرم افزارهای کامپیوتری تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج این بررسی  ها نشان داد که دندان  پزشکان عمومی شهر از اطلاعات قابل قبولی برای تشخیص زودرس ضایعات پیش سرطانی حفره دهان، برخوردار نیستند و بدین منظور، نیاز به دوره  های بازآموزی آسیب  شناسی دارند.

به گزارش سیناپرس،به بیان ندا کارگهی، دانشیار و محقق گروه آموزشی آسیب شناسی فک و دهان و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان و دو همکار دیگرش در این مطالعه، جمع  بندی مطالعه ، آگاهی دندان پزشکان را در ارتباط با ضایعات پیش سرطانی حفره دهان ناکافی می داند و این در حالی است که دندان  پزشکان مسئول و موظف به حفظ سلامت نه  تنها دندان  ها بلکه تمام نسوج دهان هستند.
آن  ها می گویند: با توجه به نتایج به  دست  آمده پیشنهاد می  شود در برنامه دوران تحصیل دانشجویان دندانپزشکی برنامه های آموزشی بیشتری پیرامون تشخیص زودهنگام سرطان دهان و نقش اساسی و بارز دندان  پزشک در این امر خطیر گنجانده شود.

این محققان معتقدند، با توجه به پایین بودن نمره آگاهی دندان پزشکان عمومی و کاهش آن با افزایش سابقه کاری در خصوص تشخیص زودرس ضایعات پیش سرطانی حفره دهان، نیاز به دورهای بازآموزی آسیب  شناسی دهان و فک و صورت با عناوین آشنایی با ضایعات پیش سرطانی و عوامل مرتبط با افزایش خطر تبدیل به سرطان، آشنایی با انواع سرطان دهان، خصوصیات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک مرتبط با آن احساس می شود.
این یافته ها که بر نقش خطیر دندانپزشکان بر پیش آگهی توده  های سرطانی دهان حکایت داشته و لزوم توجه بیشتر سیستم  های آموزشی این افراد را به ارائه این آموزش ها یادآور می شوند، در «مجله دندانپزشکی» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران انتشار یافته  اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه