نتایج اعتباربخشی ۶۶ دانشکده های پزشکی کشور اعلام شد

نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده های پزشکی کشور اعلام و نتیجه اعتباربخشی ۶۶ دانشکده پزشکی کشور مشخص شد.

به گزارش سیناپرس؛ پس از پایان فرآیند اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی کشور، نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این نتایج از سوی واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت منتشر شده است.

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل چهار مرحله «اطلاع رسانی و آموزش»، «انجام ارزیابی درونی»، «انجام ارزیابی بیرونی» و «صدور و ابلاغ رأی اعتباربخشی» است.

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی از سال ۱۳۹۶ و به دنبال تصویب و ابلاغ برنامه جدید دوره پزشکی عمومی و استانداردهای ملی بازنگری شده و در راستای اجرای بسته اعتباربخشی طرح تحول در آموزش پزشکی کشور صورت گرفت.

بر این اساس در راستای واسپاری وظایف غیرحاکمیتی، طراحی سیستم اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شناسایی سیستم اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شد.

آئین نامه اعتباربخشی تدوین و پس از تصویب توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و ابلاغ به دانشگاه‌ها توسط وزیر بهداشت ملاک اقدامات واحد اعتباربخشی قرار گرفت.

بر اساس نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ تعداد یک مورد مجوز چهار ساله و سه مورد مجوز سه ساله تأیید کامل را را دریافت کرده اند. تعداد ۱۰ دانشکده به صورت مشروط مورد تأیید قرار گرفته اند.

نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲

ردیفعنوان دانشکدهسال تأسیسرأی اعتباربخشی دور اولرأی اعتباربخشی دور دومرأی اعتباربخشی ارزیابی مجدد دور دوم
۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳۱۳تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)در مرحله صدور پیش رای
۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۳۲۶تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۳۲۷تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)در مرحله صدور پیش رای
۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۳۲۸تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۱۳۲۸تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)در مرحله صدور رای نهایی
۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۲۹تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت چهار سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۳۸تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)در مرحله صدور رای نهایی
۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۵۲تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)در مرحله صدور رای نهایی
۹دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۳۵۴تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۱۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۱۳۵۵تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۳۵۶تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۱۳۵۶تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۱۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم۱۳۵۶تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۱۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا۱۳۵۶تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۱۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۱۳۶۲تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)در مرحله صدور رای نهایی
۱۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان۱۳۶۳تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۱۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۳۶۴تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۱۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل۱۳۶۴تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۹دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران۱۳۶۴تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۲۰دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز۱۳۶۴تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۲۱دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل۱۳۶۴تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور پیش رای
۲۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان۱۳۶۵تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۲۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۱۳۶۵تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)در مرحله صدور رای نهایی
۲۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱۳۶۵تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۲۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک۱۳۶۵تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله صدور پیش رای
۲۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۱۳۶۵تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۲۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۱۳۶۵تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۲۸دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)در مرحله ارزیابی درونی
۲۹دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور رای نهایی
۳۰دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۳۱دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور رای نهایی
۳۲دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)در مرحله صدور رای نهایی
۳۳دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون۱۳۶۵تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۳۶۶تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۳۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۳۶۶تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۳۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان۱۳۶۷تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۳۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان۱۳۶۷تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۳۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران۱۳۶۷تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳۹دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود۱۳۶۷تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور رای نهایی
۴۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۱۳۶۹تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۴۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان۱۳۷۱تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۴۲دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد۱۳۷۱تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۴۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان۱۳۷۲تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور رای نهایی
۴۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۱۳۷۲تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور پیش رای
۴۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۱۳۷۲تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۴۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)۱۳۷۲تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۴۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)۱۳۷۳تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۴۸دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۳۷۴تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۴۹دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم۱۳۸۳تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۵۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل۱۳۸۵تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۴)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۵۱دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم۱۳۸۶تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۵۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۱۳۸۷تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۳دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۱۳۸۷تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی۱۳۸۸تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)در مرحله صدور رای نهایی
۵۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت۱۳۸۸تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۵۶دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد۱۳۸۹تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۵۷دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز۱۳۹۰تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۸دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری۱۳۹۰تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۵۹دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان۱۳۹۰تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله صدور رای نهایی
۶۰دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم۱۳۹۱تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۶۱دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول۱۳۹۱تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۶۲دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان۱۳۹۲تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱)در مرحله صدور رای نهایی
۶۳دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان۱۳۹۲تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰)تأیید صلاحیت به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۶۴دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر۱۳۹۷تأیید صلاحیت به مدت یکسال (۱۳۹۹/۳/۳۱)تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱)در مرحله ارزیابی درونی
۶۵دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه۱۴۰۱دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجوپذیرش دانشجواز نیم سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۶۶دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه۱۴۰۱دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجودر مرحله پذیرش دانشجو

به گزارش مهر، در آئین نامه استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در ایران استانداردهای الزامی و ترجیحی آمده است:

بر اساس استانداردهای الزامی

دانشکده پزشکی باید:

۱. رسالت خود در رابطه با آموزش پزشکی عمومی را با درنظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس اسناد بالادستی، ارزشها و پاسخگویی اجتماعی تدوین کند.

۲. رسالت خود را با مشارکت ذینفعان اصلی تدوین و به آنها اعلام کند.

۳. در رسالت خود اهداف و راهبردهای آموزش را به نحوی تعیین کند که اجرای برنامه بتواند منجر به تربیت دانش آموختگانی توانمند برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی و موجب ارتقای حرفه‌ای از طریق یادگیری مادام العمر و آماده تحصیل در مقاطع بعدی (در صورت تمایل) شود.

استانداردهای ترجیحی

دانشکده پزشکی بهتر است:

۱. در تدوین و بازنگری رسالت خود از گستره وسیع‌تری از نظرات سایر ذینفعان استفاده کند.

۲. در بیانیه رسالت خود دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت را لحاظ کند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا