کد خبر : 24362 جمعه 27 آذر 1394 - 13:50:10
نقش-نیازهای-اساسی-درپیش-بینی-رضایت-از-زندگی-زناشویی

در فصلنامه رویش روانشناسی منتشر شد:

نقش نیازهای اساسی درپیش بینی رضایت از زندگی زناشویی

سیناپرس: به تازگی محققان در پژوهشی ویژه به پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها بر اساس نیازهای اساسی آنها دست زده و نتایج تحقیقات خود را در قالب یک مقاله علمی به چاپ رسانده اند.

به تازگی پژوهشگران علوم روانشناسی در ایران به انجام یک تحقیق ویژه دست زده اند که هدف از این مطالعه، بررسی پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها بر اساس نیازهای اساسی آنها بود. جامعه  آماری این پژوهش شامل كلیه  زوج های شهر اصفهان در سال 1394 بود كه از میان آنها تعداد 82 زوج، به شیوه  در دسترس به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شدند.

رضایت زناشویی مردان بر اساس نیازهای آزادی و عشق و تعلق آنها و نیز نیازهای آزادی، تفریح و عشق و تعلق همسرانشان به طور معناداری پیش بینی شد. به علاوه، رضایت زناشویی زنان بر اساس نیازهای تفریح و آزادی آنها پیش بینی گردید.

برای کسب داده های مورد نیاز جهت این پژوهش، مقیاس وضعیت زناشویی گلمبوك راست (GRIMS) و پرسشنامه  نیازهای اساسی، به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. پس از به دست آوردن داده ها نیز جهت دریافت نتیجه مناسب از آنها از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

نتایج به دست آمده از مرحله تحلیل نشان دادند كه رضایت زناشویی مردان بر اساس نیازهای آزادی و عشق و تعلق آنها و نیز نیازهای آزادی، تفریح و عشق و تعلق همسرانشان به طور معناداری پیش بینی شد. به علاوه، رضایت زناشویی زنان بر اساس نیازهای تفریح و آزادی آنها پیش بینی گردید.

به این ترتیب می توان گفت که بر اساس نتایج این پژوهش، نیازهای عشق و تعلق و تفریح، به افزایش رضایت زناشویی كمك می كنند، در حالی كه نیاز به آزادی، می تواند در تضاد با رضایت زناشویی قرار بگیرد و در نظر گرفتن این موارد در پیش بینی میزان رضایت از زندگی زناشویی به خوبی به کار خواهد آمد.

منبع: مژده وزیری، 1394. پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها بر اساس نیازهای اساسی آنها، فصلنامه رویش روانشناسی، سال چهارم، شماره 3 (پیاپی 12).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]