کد خبر : 21780 یکشنبه 08 آذر 1394 - 12:52:03
راهکاری-برای-كاهش-سهل-انگاری-تحصیلی-دانش-آموزان

در فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی منتشر شد:

راهکاری برای كاهش سهل انگاری تحصیلی دانش آموزان

سیناپرس: به تازگی پژوهشگران ایرانی به بررسی میزان تاثیر واقعیت درمانی بر كاهش سهل انگاری تحصیلی دانش آموزان دست زده و دریافته اند که این روش را می توان به عنوان یک گزینه مطلوب برای رفع این مشکل به حساب آورد.

سهل انگاری تحصیلی یكی از مشكلات شایع و از موانع مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود، به طوری كه در مطالعات مختلف نشان داده شده است كه 50 تا 95 درصد افراد در انجام تكالیف درسی سهل انگاری می كنند. علیرغم مشكلات و پیامد های منفی كه سهل انگاری تحصیلی در بر دارد، تلاش های مداخله ای اندكی در جهت مقابله با آن به انجام رسیده است و دامنه گزینه های مداخله ای در دسترس متخصصان مشاوره بسیار محدود است.

واقعیت درمانی را می توان به عنوان یك گزینه جدی مداخله ای برای كاهش سهل انگاری تحصیلی به كار بست

به این منظور تحقیقاتی انجام شده است که هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یك گزینه مداخله ای، یعنی واقعیت درمانی بر كاهش سهل انگاری تحصیلی بوده است. برای تحقق این هدف، از بین دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان با میزان بالای سهل انگاری تحصیلی كه در مطالعه مقدماتی شناسایی شده بودند تعداد 60 نفر به طور تصادفی انتخاب و در گروه های كنترل و آزمایش گمارده شدند.

گروه آزمایش در معرض مداخله واقعیت درمانی كه بر اساس رویه WDEP انجام شد قرار گرفت، اما گروه كنترل مداخله ای دریافت نكرد. نتایج به این ترتیب بودند که تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با استفاده از آزمون t گروه های مستقل نشان داد كه نمرات سهل انگاری تحصیلی گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از نمرات گروه كنترل كاهش یافته است.

این یافته حاكی از این است كه واقعیت درمانی را می توان به عنوان یك گزینه جدی مداخله ای برای كاهش سهل انگاری تحصیلی به كار بست. در نهایت نیز تلویحات یافته ها برای معلمان و والدین مورد بحث قرار گرفته است.

منبع: فرشاد محسن زاده، زهرا جهان بخشی، حسین كشاورزافشار، 1394، تاثیر واقعیت درمانی بر كاهش سهل انگاری تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال پنجم، شماره 19.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]