کد خبر : 21777 سه شنبه 17 آذر 1394 - 12:42:11
آسیب-شناسی-اختلال-اضطراب-امتحان-در-دانش-آموزان

در فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی منتشر شد:

آسیب شناسی اختلال اضطراب امتحان در دانش آموزان

سیناپرس: در پژوهشی نوین، محققان به بررسی و مقایسه باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانه های اختلال اضطراب امتحان و عادی پرداخته و به نتایج مهمی در این زمینه دست پیدا کرند.

فراشناخت یك مفهوم چند وجهی است كه در برگیرنده دانش، فرآیند ها و راهبرد هایی است كه شناخت را ارزیابی، نظارت و یا كنترل می كنند. به همین منظور نیز تحقیقاتی انجام پذیرفته است که هدف این پژوهش بررسی مقایسه باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانه های اختلال اضطراب امتحان با دانش آموزان عادی بود.

می توان با تغییر فراشناخت هایی كه شیوه تفكر منفی و ناسازگارانه و هم چنین باورهای منفی عمومی را زیاد می كنند، سلامت روانی دانش آموزان را بهبود بخشید

روش انجام این پژوهشی به این ترتیب بود که در این مطالعه علی مقایسه ای، تعداد 670 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیس برگر پاسخ دادند. سپس تعداد 100 دانش آموز كه مبتلا به اختلال اضطراب امتحان بودند انتخاب و با 100 دانش آموز عادی همتا شدند.

هم چنین آنها علاوه بر اطلاعات دموگرافیك، به پرسش نامه های باورهای فراشناختی ولز و كارترایت و نگرانی پنسلوانیا پاسخ دادند. در ادامه نیز داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بودند که نتایج این پژوهش نشان داده است كه بین نمرات دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان و عادی در مولفه های های باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.01).

پژوهشگران از این داده ها این گونه نتیجه گیری کردند که باورهای فراشناختی عوامل موثری در سلامت روانی دانش آموزان است؛ و می توان با تغییر فراشناخت هایی كه شیوه تفكر منفی و ناسازگارانه و هم چنین باورهای منفی عمومی را زیاد می كنند، سلامت روانی دانش آموزان را بهبود بخشید.

منبع: منصور بیرامی، یزدان موحدی، رضا محمدزادگان، رضا سپهوند، 1394، مقایسه باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال پنجم، شماره 19.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]