کد خبر : 13273 دوشنبه 19 مرداد 1394 - 11:24:16
ترمیم-آثار-سوختگی-با-ویتامین-E

ترمیم آثار سوختگی با ویتامین E

سیناپرس: نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد مصرف ویتامین E روند ترمیم زخم های سوختگی را تا حد زیادی تسریع می بخشد.

سوختگی ها و آسیبهای مربوط به آن به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی، همواره در جوامع مختلف موجب آسیبهای اجتماعی - اقتصادی و روانی می شوند.

سـوخـتـگـی از طـریـق تـولیـد رادیکـالهـای آزاد سبب واکنشهای التهابی  سیستمیک شده و در نهایت، منجر به اکسیداسیون در بافت مورد نظر می شود. این فرآیند طی مکانیسم تغییر فسفولیپیدهای غشای سلولی به وسیله رادیکالهای آزاد رخ می دهد. غشاهای سلولی دارای مقادیر زیادی اسیدهای چرب اشباع شده هستند که لیپید پراکسیداسیون سبب تخریب و در نهایت، منجر به ضایعه بافتی می شود.

مصرف آنتی اکسیدانها بعد از سوختگی سبب بهبود دفاع آنتی اکسیدانی بدن شده وموجب کاهش ضایعات بافتی می شود ویتامین E یکی از آنتی اکسیدانتهای مهم پلاسما بوده  که استفاده از آن در درمان بیماران با سوختگی شدید، سبب بهبود تعادل آنتی اکسیدانت/اکسیدانت در پلاسما شده و مانع از افزایش لیپید پراکسیداسیون می شود . از آنجاییکه تاثیر ویتامین E بر روند ترمیمی زخمهای سوختگی مشخص نیست، محققان کشورمان به بررسی تأثیر ویتامین E بر  ترمیم زخم های سوختگی پرداخته اند. 

لازم به ذکر است که در این مطالعه از 16 رأس موش بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ با وزن 250-270 گرم، در دو گروه 8 تایی استفاده شد. بعد از ایجاد بیهوشی و تراشیدن موهای پشت حیوانات، مساحت معینی از پوست پشت آنها به مدت 8 ثانیه در معرض آب 95 درجه سانتیگراد قرار گرفت تا سوختگی مرطوب ایجاد شود. گروه مداخله، ویتامین E محلول در آب را روزانه به صورت گاواژ تا 15 روز دریافت کردند. مقایسه بین تغییرات شاخص های پوستی دو گروه با و بدون مداخله در روز شانزدهم بعد از سوختگی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون Unpaired Test تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج حاکی از آن بود که میانگین تعداد عروق خونی در گروهی که ویتامین E را دریافت کرده بودند بیشتر از گروه سوختگی بدون درمان بود که تحریک عروق زایی به وسیله ویتامین E رانشان می داد.همچنین  فولیکولهای مو در گروهی که ویتامین E را دریافت کرده بودند بیشتر از گروه دیگر بود , زیرا ویتامین E با فراهم آوردن شرایط بهتر از طریق خون رسانی مناسب، فولیکولهای مو را بهتر حفظ کرده و فولیکولهای آسیب دیده  را بازسازی می کند.جزئیات بیشتر این تحقیق در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره نهم، شماره چهارم، تیر 94 صفحه 49 الی 54 منتشر شده است.

 

محققین:لیال زارعی, شاهصنم غیبی , مجتبی کریمی پور

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]