• روز-جهانی-چپ‌دست‌ها سه شنبه 22 مرداد 1398 - 00:11:56

  علم در 22 مردادماه:

  روز جهانی چپ‌دست‌ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-جوانان دوشنبه 21 مرداد 1398 - 00:05:00

  علم در 21 مردادماه:

  روز جهانی جوانان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • آخرين-كسوف-قرن-بيستم یکشنبه 20 مرداد 1398 - 00:05:41

  علم در 20 مردادماه:

  آخرين كسوف قرن بيستم

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-شیر شنبه 19 مرداد 1398 - 00:20:27

  علم در 19 مردادماه:

  روز جهانی شیر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-مردمان-بومي جمعه 18 مرداد 1398 - 00:00:07

  علم در 18 مردادماه:

  روز جهانی مردمان بومي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-خبرنگار پنج شنبه 17 مرداد 1398 - 00:04:41

  علم در 17 مردادماه:

  روز خبرنگار

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تشكيل-جهاد-دانشگاهي چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 00:00:48

  علم در 16 مردادماه:

  تشكيل جهاد دانشگاهي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • اعلام-وجود-آثار-حيات-در-كره-مريخ- سه شنبه 15 مرداد 1398 - 00:00:00

  علم در 15مردادماه:

  اعلام وجود آثار حيات در كره مريخ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • امضای-قرارداد-منع-آزمايش‏هاي-هسته‏-ای دوشنبه 14 مرداد 1398 - 00:02:31

  علم در 14 مرداد ماه:

  امضای قرارداد منع آزمايش‏هاي هسته‏ ای

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-فینیکس-به-سوی-مریخ یکشنبه 13 مرداد 1398 - 00:35:48

  علم در 13 مردادماه:

  پرتاب فینیکس به سوی مریخ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.