• روز-جهانی-ورزش دوشنبه 18 فروردین 1399 - 00:07:18

  علم در 18 فروردین ماه:

  روز جهانی ورزش

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • درگذشت-سنايي-غزنوي یکشنبه 17 فروردین 1399 - 00:04:10

  علم در 17فروردین ماه:

  درگذشت سنايي غزنوي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-هشدار-و-مبارزه-با-مین-های-زمینی شنبه 16 فروردین 1399 - 00:23:08

  علم در 16 فروردین ماه:

  روز جهانی هشدار و مبارزه با مین های زمینی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-ذخایر-ژنتیکی-و-زیستی جمعه 15 فروردین 1399 - 00:08:14

  علم در 15 فروردین ماه:

  روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهاني-كتاب-كودك پنج شنبه 14 فروردین 1399 - 00:19:09

  علم در 14 فروردین ماه:

  روز جهاني كتاب كودك

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-طبیعت چهارشنبه 13 فروردین 1399 - 00:27:05

  علم در 13 فروردین ماه:

  روز طبیعت

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • گشایش-آرامگاه-خیام سه شنبه 12 فروردین 1399 - 00:20:24

  علم در 12 فروردین ماه:

  گشایش آرامگاه خیام

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-میرزا-محمدخان-قزوینی دوشنبه 11 فروردین 1399 - 00:36:14

  علم در 11فروردین ماه:

  تولد میرزا محمدخان قزوینی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-مارسل-امه یکشنبه 10 فروردین 1399 - 00:07:29

  علم در 10فروردین:

  تولد مارسل امه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تولد-ماکسیم-گورکی شنبه 09 فروردین 1399 - 00:19:53

  علم در 9 فروردین ماه:

  تولد ماکسیم گورکی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.