• روز-جهانی-ریشه‌کنی-فقر پنج شنبه 25 مهر 1398 - 00:07:11

  علم در 25مهرماه:

  روز جهانی ریشه‌کنی فقر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-غذا چهارشنبه 24 مهر 1398 - 00:01:30

  علم در 24مهرماه :

  روز جهانی غذا

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-عصای-سفید-و-هفته-نابینایان سه شنبه 23 مهر 1398 - 00:14:06

  علم در 23 مهرماه :

  روزجهانی عصای سفید و هفته نابینایان

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-استاندارد دوشنبه 22 مهر 1398 - 00:00:48

  علم در 22مهرماه :

  روز جهانی استاندارد

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-خوشنویسی یکشنبه 21 مهر 1398 - 00:15:21

  علم در 21مهرماه :

  روز ملی خوشنویسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملي-كاهش-آثار-بلايای-طبيعي شنبه 20 مهر 1398 - 00:10:26

  علم در 20مهرماه :

  روز ملي كاهش آثار بلايای طبيعي

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-دختربچه-ها جمعه 19 مهر 1398 - 00:05:54

  علم در 19 مهرماه :

  روز جهانی دختربچه ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-بینایی پنج شنبه 18 مهر 1398 - 00:09:30

  علم در 18 مهرماه:

  روزجهانی بینایی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزجهانی-تخم-مرغ چهارشنبه 17 مهر 1398 - 00:08:10

  علم در 17 مهرماه:

  روزجهانی تخم مرغ

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-کودک سه شنبه 16 مهر 1398 - 00:03:02

  علم در 16مهرماه:

  روز جهانی کودک

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.