• روز-جهانی-بیماری-مزمن-انسدادی-ریه دوشنبه 27 آبان 1398 - 00:00:29

  علم در 27 آبان ماه:

  روز جهانی بیماری مزمن انسدادی ریه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-نوزاد-نارس یکشنبه 26 آبان 1398 - 00:04:12

  علم در 26 آبان ماه:

  روز جهانی نوزاد نارس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • تاسیس-یونسکو شنبه 25 آبان 1398 - 00:00:32

  علم در 25 آبان ماه:

  تاسیس یونسکو

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-کتاب-و-کتاب-خوانی جمعه 24 آبان 1398 - 00:05:59

  علم در 24 آبان ماه:

  روز کتاب و کتاب خوانی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-دیابت پنج شنبه 23 آبان 1398 - 00:00:41

  علم در 23 آبان ماه:

  روز جهانی دیابت

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-مهربانی چهارشنبه 22 آبان 1398 - 00:02:37

  علم در 22 آبان ماه:

  روز جهانی مهربانی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-ذات-الریه سه شنبه 21 آبان 1398 - 00:09:13

  علم در 21 آبان ماه:

  روز جهانی ذات الریه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • پرتاب-جمینای-۱۲ دوشنبه 20 آبان 1398 - 00:04:59

  علم در 20آبان ماه:

  پرتاب جمینای ۱۲

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-علم-در-خدمت-صلح-و-توسعه یکشنبه 19 آبان 1398 - 00:00:48

  علم در 19 آبان ماه:

  روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-ملی-کیفیت شنبه 18 آبان 1398 - 00:07:33

  علم در 18 آبان ماه:

  روز ملی کیفیت

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.