کد خبر : 24950 پنج شنبه 03 دی 1394 - 13:12:58
پژوهشی-بومی-درباره-باروری-اسبچه-خزر

در مجله علوم دامی ایران منتشر شد:

پژوهشی بومی درباره باروری اسبچه خزر

سیناپرس: به تازگی پژوهشگران ایرانی به بررسی اثر آلبومین سرم گاوی بر كیفیت اسپرم اسبچه خزر طی سردسازی پرداخته و نتایج تحقیقات خود را در قالب یک مقاله علمی منتشر کرده اند.

هدف از این مطالعه ارزیابی اثر آلبومین سرم گاوی در رقیق كننده منی اسبچه در شرایط سرد بود. نمونه های منی پس از جمع آوری با هم مخلوط و به چهار بخش مساوی تقسیم شدند. هر قسمت با یكی از رقیق كننده های زیر رقیق شد:

نتایج نشان دادند كه جنبایی كل در ساعت 48 در رقیق كننده های BSA-5 و BSA-10 در مقایسه با رقیق كننده های BSA-0 و BSA15 به طور معنا داری بیشتر بود.


1. رقیق كننده های فاقد آلبومین سرم گاوی (BSA-0)
2. رقیق كننده های حاوی 5 میلی گرم در میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-5)
3. رقیق كننده های حاوی 10 میلی گرم در میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-10)
4. رقیق كننده های حاوی 15 میلی گرم در میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA-15).

پس از گذشت مدت زمان 2، 24 و 48 ساعت سردسازی، اثر رقیق كننده های مختلف بر جنبایی، زنده مانی، فعالیت غشا و سطح مالون دی آلدهاید (MDA) ارزیابی شد. نتایج نشان دادند كه جنبایی كل در ساعت 48 در رقیق كننده های BSA-5 و BSA-10 در مقایسه با رقیق كننده های BSA-0 و BSA15 به طور معنا داری بیشتر بود.

رقیق كننده BSA-10 در مقایسه با رقیق كننده BSA-0 و BSA-15 به حفظ جنبایی پیش رونده بالاتری منجر شد. فعالیت غشا در رقیق كننده BSA-15 در ساعت 48 در مقایسه با سایر رقیق كننده ها به طور معنا داری كاهش یافت. زنده مانی در رقیق كننده BSA-15 در مقایسه با سایر رقیق كننده ها به طور معنا داری كاهش یافت. در نتیجه رقیق كننده BSA-15 در مقایسه با سایر رقیق كننده ها در ساعت 48 اثر محافظتی كمتری بر جنبایی كل و فعالیت غشای پلاسمایی اسپرم داشت.

منبع: وحید قدیمی، مهدی ژندی،  1394. اثر آلبومین سرم گاوی بر كیفیت اسپرم اسبچه خزر طی سردسازی،مجله علوم دامی ایران ، سال چهل و ششم، شماره 2.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]