کد خبر : 22068 شنبه 07 آذر 1394 - 12:28:06
اثر-بازی-های-رایانه-ای-بر-دانش-آموزان-مبتلا-به-نقص-توجه

در مجله دانشگاه علوم پزشكی اراك منتشر شد:

اثر بازی های رایانه ای بر دانش آموزان مبتلا به نقص توجه

سیناپرس: دانشمندان در پژوهشی ویژه به مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه ریزی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه دست زده و دریافتند که این روش برای بهبود این دانش آموزان مفید است.

بسیاری از مشكلات اصلی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه به اختلال عملكرد اجرایی مربوط می شود كه در این زمینه آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای موثر هستند. به همین منظور نیز مطالعه ای در این زمینه با هدف مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه ریزی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه انجام شده است

روش های آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای در بهبود توجه پیوسته و برنامه ریزی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه موثر هستند.

این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، همه دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر مشهد در سال 1393 بودند. در مجموع 45 دانش آموز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه های آزمایش با روش های نوروفیدبك و بازی های رایانه ای در 12 جلسه 60 دقیقه ای آموزش دیدند. برای اندازه گیری توجه پیوسته از آزمون كامپیوتری CPT و برای اندازه گیری برنامه ریزی از آزمون كامپیوتری برج لندن استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با روش كوواریانس چند متغیره (مانكووا) تحلیل شدند.

یافته ها نشان داد هر دو روش آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای به طور معنی داری باعث افزایش توجه پیوسته و برنامه ریزی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه می شوند. هم چنین، تفاوت معنی داری میان این دو روش در توجه پیوسته و برنامه ریزی وجود نداشت.

نتایج نشان داد كه روش های آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای در بهبود توجه پیوسته و برنامه ریزی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه موثر هستند؛ بنابراین، مشاوران و درمان گران می توانند از روش های مذكور در درمان دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه استفاده كنند.

منبع: فریده هاشمیان نژاد، نصرالله ویسی، ناصر شیركوند، جمال عاشوری، 1394، مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبك و بازی های رایانه ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه ریزی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه. مجله دانشگاه علوم پزشكی اراك، سال هجدهم، شماره 8 (پیاپی 101).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]