کد خبر : 21657 چهارشنبه 25 آذر 1394 - 22:19:52
مقایسه-روش-های-تشخیص-نیوکاسل-در-طیور

در مجله تحقیقات دامپزشكی چاپ شد:

مقایسه روش های تشخیص نیوکاسل در طیور

سیناپرس: بیماری نیوكاسل یكی از مخرب ترین بیماری های ویروسی طیور در سرتاسر جهان است و به همین دلیل نیز دانشمندان ایرانی در تحقیقات خود به مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوكاسل در طیور پرداخته اند.

با توجه به اینكه روش های سنتی قابلیت محدودی در كنترل این بیماری دارند، انجام مطالعه ای به منظور استفاده از تكنولوژی های نوین برای تشخیص به موقع بیماری جهت كاهش خسارت پیش روی صنعت طیور ضروری بوده است

حساسیت روش RRT-PCR تقریباً دو برابر روش RT-PCR است و در مقایسه با روش RT-PCR، قادر به تشخیص ویروس بیماری زای نیوكاسل در نمونه های آلوده ای با 10000 برابر رونوشت كمتر از RNA ویروسی است..

برای انجام این پژوهش ابتدا استخراج RNA با استفاده از كیت RNease mini و بر اساس دستورالعمل شركت سازنده انجام شد. RNA استخراج شده با 109×23/68 رونوشت اولیه به صورت سری رقت های µL 100، برای انجام واكنش RT-PCR و RRT-PCR تهیه شد. واكنش RT-PCR با استفاده از كیت RNease mini و واكنش RRT-PCR با استفاده از كیت تجاری (شركت Genekam Biotechnology، آلمان) انجام شد.

نتایج به دست آمده به این ترتیب بود که برای روش RRT-PCR تا سری رقت تهیه شده 34-10 تكثیر صورت گرفت و برای روش RT-PCR تا سری رقت تهیه شده 20- 10 بر روی ژل آگارز 5/ 1٪ باند مشاهده شد. بر اساس نتایج مشاهده شده روش RRT-PCR قادر به تشخیص 34-10×1 رونوشت و روش RT-PCR قادر به تشخیص 20-10×1 رونوشت از نمونه اولیه است.

نتیجه گیری نهایی پژوهشگران از این یافته ها نشانگر این بود که حساسیت روش RRT-PCR تقریباً دو برابر روش RT-PCR است و در مقایسه با روش RT-PCR، قادر به تشخیص ویروس بیماری زای نیوكاسل در نمونه های آلوده ای با 10000 برابر رونوشت كمتر از RNA ویروسی است.

منبع: سمیه ستاری، شیدا وركوهی، محمد حسین بنابازی، میثم طباطبایی پژوه، 1394، مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوكاسل در طیور. مجله تحقیقات دامپزشكی، سال هفتادم، شماره 3 (پیاپی 283).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]