کد خبر : 18866 چهارشنبه 29 مهر 1394 - 13:54:16
كاهش-خطای-تعیین-بیماری-تیروئید-با-الگوریتم-بوستینگ-درختی

در مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی منتشر شد:

كاهش خطای تعیین بیماری تیروئید با الگوریتم بوستینگ درختی

سیناپرس: به تازگی محققان در تحقیقات ویژه ای به بررسی دقت روش های تعیین بیماری تیروئید پرداخته اند و موفق به كاهش خطای رده بندی تعیین بیماری تیروئید در شهرستان شوشتر با استفاده از الگوریتم بوستینگ درختی شده اند.

غده تیروئید یكی از غدد حیاتی بدن است كه می توان گفت به طور غیر مستقیم روی تمام ارگان های بدن مانند قلب، كلیه، دستگاه گوارش و غیره اثر دارد. هدف از مطالعه صورت گرفته، استفاده از الگوریتم بوستینگ در كاهش خطای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیر نرمال بوده است.

این الگوریتم یك روش قدرتمند در حوزه تشخیص و پیش بینی است. الگوریتم بوستینگ به طور مكرر یك رده بندی كننده پایه را روی داده های دوباره وزن دار شده رشد می دهد و در نهایت یك تركیب خطی از نتایج تشكیل می دهد و از این رو دقت را بهبود می بخشد.

روش کاری محققان در این مطالعه از نوع مقطعی بوده است. داده های وضعیت غده تیروئید یك نمونه 103 نفری از مراجعه كنندگان به آزمایشگاه سلامت شهرستان شوشتر در سال 89-90 مورد تحلیل قرار گرفت. برای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیر نرمال از درخت های تصمیم معمولی و درخت های تصمیم بوستینگ از نرم افزار 3.0.1R استفاده شد. در ادامه نیز برای مقایسه نتایج از روش تحلیل رده بندی و سه معیار نرخ خطای رده بندی، حساسیت و ویژگی استفاده شد.

یافته ها نشان از آن داشتند که نرخ خطای رده بندی، حساسیت و ویژگی در مجموعه آزمون برای درخت های تصمیم معمولی به ترتیب 088/ 0، 91/ 0 و 92 /0 بوده است و در درخت های تصمیم بوستینگ سه معیار فوق نیز به ترتیب 029/ 0، 955/ 0 و 1 به دست آمدند.

نتایج این مطالعه نشان داد كه الگوریتم بوستینگ برای تشخیص غده تیروئید نرمال از غده تیروئید غیر نرمال بسیار موفق تر عمل می كند بنابراین استفاده از درخت های تصمیم بوستینگ جهت تشخیص و پیشگویی وضعیت غده تیروئید پیشنهاد می شود.

منبع: فردوس محمدی بساتینی، بهزاد ریحانی نیا، 1394، كاهش خطای رده بندی تعیین بیماری تیروئید در شهرستان شوشتر با استفاده از الگوریتم بوستینگ درختی. مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی، سال هفتم، شماره 2.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]